Oplys­nin­ger om Cor­o­navirus (COVID-19) — Ingen begræns­nin­ger BU Power Systems

 

På trods af den spe­ci­el­le situ­a­tion fort­sæt­ter BU Power Systems sine for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter, og vi fort­sæt­ter med den nor­ma­le van­te service.

Dog kan der være for­sin­kel­ser i vore for­sy­nings­kæ­der og leve­ran­cer, men vore med­ar­bej­de­re er fort­sat med der for dig. Kun­de­fo­re­spørgs­ler behand­les som sædvanligt.

Vi håber på for­stå­el­se for dette.

Om os

Vi tager os af din motor

Som udnævnt Per­kins distri­butør er BU Power Systems ansvar­lig for salg og efter­salgs­ser­vi­ce af Per­kins die­sel- og gas­mo­to­rer. BU Power Systems til­by­der til­pas­se­de motor­løs­nin­ger til indu­stri, kon­struk­tion, land­brug, mate­ri­a­le­hånd­te­ring såvel som til elpro­duk­tion og ski­be. I sek­sten euro­pæ­i­ske lan­de sik­rer vi pro­fes­sio­nel pro­dukt­rå­d­giv­ning og omfat­ten­de ser­vi­ce til alle motorbehov.

Om vores arbejde

Vores tje­ne­ster til dig

BU Power Systems ser­vi­cepor­te­føl­je stræk­ker sig fra motor salg gen­nem reser­ve­dels­ser­vi­ce til indi­vi­du­el­le tje­ne­ster. Vores salg­stje­ne­ste omfat­ter en kva­li­fi­ce­ret pro­dukt­rå­d­giv­ning med kon­cep­tu­el teg­ning, pro­to­ty­pe­ud­vik­ling, pro­dukt­til­pas­ning via appli­ka­tions­sty­ring, ind­køb og træ­ning. En omfat­ten­de efter­salgs­ser­vi­ce sik­rer en pro­fes­sio­nel motor sup­port. Gen­nem kor­te reak­tion­s­ti­der, pro­fes­sio­nel ledel­se og opti­mal til­gæn­ge­lig­hed af reser­ve­de­le opfyl­der BU Ser­vi­ce den høje­ste Per­kins servicestandard.

Hvad kan vi gøre for dig?
BU Power Systems i Europa

Afde­lin­ger

BU Power Systems betje­ner kun­der i sek­sten euro­pæ­i­ske lan­de og opret­hol­der ser­vi­ce­cen­tre, wor­ks­hops og vare­hu­se i Tys­kland, Ita­li­en, Polen, Dan­mark, Kro­a­tien, Slo­ve­ni­en og Den Tjek­ki­ske Repu­blik. Lager­plad­sen til det omfat­ten­de udvalg af moto­rer, aggre­ga­ter og ori­gi­na­le Per­kins-dele dæk­ker mere end 7.000 m² i hele Europa.

Kon­takt
BU Power Systems DK Placeholder
BU Power Systems DK

I det­te afsnit fin­der du kvar­tals­vi­se ekstra­or­di­næ­re detal­jer og yder­li­ge­re infor­ma­tion om vores nuvæ­ren­de pro­dukt­por­te­føl­je og tjenester.

Læs mere om vores aktu­el­le begi­ven­he­der samt nyhe­der om vores pro­duk­ter og vores firma.