BU Salg

Den rig­ti­ge motor til enhver maski­ne

BU Power Systems til­by­der til­pas­se­de motor­løs­nin­ger fra 4 til 2000 kW til indu­stri, byg­ge­ri, land­brug og mate­ri­a­le­hånd­te­ring samt mari­ne moto­rer. Mere end 170 ansat­te i hele Euro­pa sik­rer pro­fes­sio­nel pro­dukt­rå­d­giv­ning og omfat­ten­de ser­vi­ce til alle motor­be­hov. Vores kun­der nyder der­for for­del af en inter­kul­tu­rel for­ret­nings­part­ner med lokal til­ste­de­væ­rel­se og fra for­de­le­ne ved en euro­pæ­isk højt spe­ci­a­li­se­ret kon­cern af virk­som­he­der.

Per­kins indu­stri moto­rer

Per­kins moto­rer øger yde­ev­nen og pro­duk­ti­vi­te­ten af dine maski­ner. BU salgsteam hjæl­per dig med at fin­de den rig­ti­ge motor samt de rele­van­te ekstra kom­po­nen­ter til dit pro­jekt og vil hjæl­pe dig med omfat­ten­de instal­la­tions- og appli­ka­tions­rå­d­giv­ning.

Lær mere …

Per­kins moto­rer til gene­ra­to­r­an­læg

I mere end 85 år har Per­kins pro­du­ce­ret moto­rer til agre­gat byg­ge­re og gene­ra­tor­sæt og er et af ver­dens før­en­de elek­tri­ske (EP) seg­men­ter. Uan­set om det er stand­by gene­ra­to­rer eller nød­strøms­ge­ne­ra­to­rer, top­last­kon­den­sa­to­rer eller pri­mær­kraft­pro­duk­tion eller percus­si­ve moto­rer — Per­kins giver dig effek­ti­ve og påli­de­li­ge løs­nin­ger til din appli­ka­tion.

Lær mere …

Mari­ne Moto­rer og Mari­ne Power Gene­ra­to­rer (On-board Gen Set)

Per­kins Mari­ne Motors er kendt over hele ver­den for deres påli­de­lig­hed og robust­hed og er ble­vet brugt i årti­er som frem­driv­nings­mo­to­rer i lystbå­de såvel som i pro­fes­sio­nel­le ski­be. Per­kins mari­ne moto­rer til har alle de kræ­ve­de inter­na­tio­na­le cer­ti­fi­ka­ter og rat­ings.

Lær mere …

Gas­mo­to­rer

Per­kins gas­mo­to­rer er hold­ba­re og påli­de­li­ge — det er bevist dag­ligt i appli­ka­tio­ner rundt om i ver­den i en bred vif­te af mil­jø­er og drifts­for­hold. Lave omkost­nin­ger i hele pro­duk­tets livs­cy­klus gør dem sær­ligt øko­no­mi­ske. 4000-seri­ens moto­rer og pro­dukt­løs­nin­ger er til­gæn­ge­li­ge i et bredt præ­sta­tions­om­rå­de. Vores eks­per­ter står til din rådig­hed for at hjæl­pe dig med hen­syn til design og spe­ci­fi­ka­tio­ner.

Lær mere …

Lom­bar­di­ni mari­ne moto­rer

For at imø­de­kom­me loka­le krav på det dan­ske hav­mar­ked og at til­by­de det bedst muli­ge pro­dukt­sor­ti­ment, distri­bu­e­rer BU Power Systems Lom­bar­di­ni Mari­ne moto­rer i Dan­mark. Vi arbej­der med omkring 25 ser­vi­ce­part­ne­re, så vi kan under­støt­te vores kun­der opti­malt i hele Dan­mark. Kon­takt os for salg af nye Lom­bar­di­ni moto­rer, Lom­bar­di­ni gene­ra­to­r­an­læg og ori­gi­na­le Lom­bar­di­ni reser­ve­de­le samt til ser­vi­ce og garan­ti hånd­te­ring af din eksi­ste­ren­de Lom­bar­di­ni motor.

Lær mere …
BU Instal­la­tions- og appli­ka­tions­rå­d­giv­ning

Eks­pert inte­gra­tion af vor motor i din maski­ne

Salgs- og appli­ka­tions­in­ge­ni­ø­rer fra BU Power Systems støt­ter og råd­gi­ver dig om imple­men­te­ring af den opti­ma­le motor­løs­ning til dig.
Vores tje­ne­ster i et over­blik:
 • Råd­giv­ning: Pro­jek­t­a­na­ly­se samt udar­bej­del­se af kun­dens krav og kon­cep­t­ud­vik­ling til en motor­løs­ning
 • CAD-støt­tet tek­nisk inte­gra­tions wor­ks­hop
 • Pro­to­ty­pe­ud­vik­ling: Inte­gre­ring af indi­vi­du­a­li­se­re­de moto­rer med teste­de add-on-kom­po­nen­ter (appli­ka­tions­sty­ring)
 • Sourcing: Kom­merci­el behand­ling og udvik­ling af en påli­de­lig prog­no­se og leve­rings­pro­ces
 • Uddan­nel­se: Uddan­nel­se af OEM (Ori­gi­nal Equip­ment Manu­fa­c­tu­rer) ser­vi­ce­or­ga­ni­sa­tion
 • Garan­ti: Udvi­de­de garan­ti­pe­ri­o­der på fore­spørgsel
Kun­de­o­ri­en­te­re­de løs­nin­ger til motor­in­te­gra­tion

Til­be­hør og add-on kom­po­nen­ter (mer­vær­di kom­po­nen­ter)

BU Power Systems til­by­der løs­nin­ger, der er skræd­der­sy­et til dine spe­ci­fik­ke krav til elek­trisk og meka­nisk inte­gra­tion af Per­kins-moto­rer, f.eks. Med SAE J1939 CAN-bus­sty­ring, gen­nem inte­gra­tion af indi­vi­du­a­li­se­re­de kabel­net eller med til­pas­se­de køle­sy­ste­mer. De system­løs­nin­ger, som vores appli­ka­tions­in­ge­ni­ø­rer anbe­fa­ler, giver man­ge for­de­le:
 • Opti­me­ring af instal­la­tions­si­tu­a­tio­nen
 • Teste­de kom­po­nen­ter, i hen­hold til fabri­kan­tens spe­ci­fi­ka­tio­ner
 • For­enkling af mon­te­ring / instal­la­tion
 • Reduk­tion af dele diver­si­tet / opbe­va­ring
 • Reduk­tion af muli­ge værk­tøjsom­kost­nin­ger
 • For­enkling af doku­men­ta­tio­nen
 • Udvæl­gel­se efter Per­kins spe­ci­fi­ka­tio­ner
 • Ser­vi­ce­mu­lig­hed
 • Omkost­nings­op­ti­me­ring
Vi kan til­by­de føl­gen­de til­be­hør og add-on kom­po­nen­ter:
 • Instal­la­tion: SAE Qui­ck­Fits, udstyr, vibra­tions­dæm­pe­re, motor­le­jer
 • Luf­tan­læg: lyd­dæm­per, eks­pan­sions­led, luft­fil­tre / rør, slan­ger, kom­pres­so­rer, regu­le­rings­ven­ti­ler
 • Brænd­stof­sy­stem: fil­tre, fit­tings, vand­stop, tan­ke, rør
 • Køle­sy­stem: radi­a­to­rer, for­var­me­re, ven­ti­la­to­rer, bæl­ter, afstands­styk­ker
 • Udtag: Hydrauli­ske pum­per, gear­kas­ser, kob­lin­ger, gene­ra­to­rer
 • Elek­tro­nik / kon­trol: instru­men­ter, dis­plays, sen­so­rer, acce­le­ra­to­rer, led­nings­net
Instal­la­tion
SAE Qui­ck­Fits,
Væsker
Sving­nings­dæm­per,
Motor­op­hæng
Luft­sy­stem
Lyd­dæm­per,
Kom­pen­sa­to­rer
Luft­fil­ter /
Rør, Slan­ger
Kom­pres­so­rer,
Regu­le­rings­ven­ti­ler
Brænd­stof­sy­stem
Fil­tre, Fit­tings,
Van­dud­skil­le­re
Tan­ke,
Til­slut­nin­ger
Køle­sy­stem
Køle­re,
For­var­me­re
Vin­ger, Rem­me,
Afstands­styk­ker
PTO Kom­po­nen­ter
Hydraulik­pum­per
Gear, Kolin­ger
Gene­ra­to­rer
Elek­tro­nik / Sty­ring
Instru­men­ter, Dis­plays,
Give­re, Gaspe­da­ler
Led­nings­net

Til­be­hør til båd og skibs­mo­to­rer

Vi hjæl­per ger­ne med at væl­ge de rig­ti­ge kom­po­nen­ter til dit båd­drev. Vores mær­ke leve­ran­dø­rer til­by­der høj­kva­li­tets, påli­de­li­ge og kraft­ful­de mari­ne gear­kas­ser eller kom­plet­te frem­drifts­sy­ste­mer.

Læs mere …
Per­kins Plat­i­num Pro­tection

Udvi­det garan­ti

Vi vil med glæ­de give dig et beskyt­tel­ses­brev til din Per­kins-motor inden for Per­kins garan­ti­pe­ri­o­de. Her til­by­der vi for­skel­li­ge mulig­he­der for garan­ti­pe­ri­o­den med hen­syn til peri­o­de eller drift­sti­mer.