10 år BU Power Systems i Italien

 

BU Power Systems vin­der BOMAG Sup­pli­er Award

 

EIMA Digi­tal ind­sigt fra 11. — 15. novem­ber 2020

 

Oplys­nin­ger om Cor­o­navirus (COVID-19)

1 4
1 4

BU Power Systems nyheder

BU Power Systems Nyhe­der
15. juni 2021

10 år BU Power Systems i Italien

I 2021 fejrer vi vores 10-års jubilæum i Ita­li­en. Siden marts 2011 har BU Power Systems Ita­ly været den eks­klu­si­ve Per­kins distri­butør i Ita­li­en. Tre ste­der, her­un­der Giro­ni­co (nær Como), Mona­sti­er di Tre­viso fili­a­len (nær Vene­dig) og Imo­la fili­a­len, tilbyder… 
BU Power Systems Nyhe­der
2. novem­ber 2020

BU Power Systems vin­der BOMAG Sup­pli­er Award

Virk­som­he­den BOMAG, ver­dens­le­den­de inden for kom­pri­me­rings­tek­no­lo­gi og pro­du­cent af maski­ner til kom­pri­me­ring af jord, asfalt og affald, udde­ler hvert år leve­ran­dør­pri­ser for frem­ra­gen­de præ­sta­tion og part­ner­skab med sine leve­ran­dø­rer. Som kva­li­tets­pro­du­cent stil­ler virk­som­he­den de høje­ste krav til sine egne produkter.… 
BU Power Systems Nyhe­der
3. sep­tem­ber 2020

EIMA Digi­tal ind­sigt fra 11. — 15. novem­ber 2020

Bolog­na udstil­lin­gen — en af ​​de vig­tig­ste bran­che begi­ven­he­der i ver­den med næsten 2.000 udstil­lings­fir­ma­er og i alt 320.000 besø­gen­de i den sid­ste udga­ve — bli­ver omdan­net til en digi­tal begi­ven­hed fra 11. til 15. novem­ber 2020. Såle­des ska­ber arrangørerne… 
BU Power Systems Nyhe­der
11. marts 2020

Oplys­nin­ger om Cor­o­navirus (COVID-19)

Vi er sta­dig der for dig. Cor­o­navirus spre­der sig i Euro­pa og har en vok­sen­de ind­virk­ning på vores øko­no­mi. På trods af den spe­ci­el­le situ­a­tion fort­sæt­ter BU Power Systems sine for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter, og vore med­ar­bej­de­re bestræ­ber sig på at imple­men­te­re kundehenvendelser… 
BU Power Systems Nyhe­der
1. janu­ar 2020

Ny enhed i Tjekkiet

Fra 1. janu­ar 2020, over­ta­ger BU Power Systems s.r.o. virk­som­he­den i BEL, spol. s.r.o. og er ansvar­lig for salg og efter­salgs­ser­vi­ce af Per­kins-die­sel­mo­to­rer og gas­mo­to­rer samt Per­kins-mari­ne moto­rer til Tjek­ki­et. ”Den juri­di­ske enhed for­bli­ver den sam­me, og vi er glade… 
Arkiv

Find mere infor­ma­tion i vores nyhedsarkiv …

Vid­ste du det …?

Vid­ste du det …?
9. novem­ber 2020

… Per­kins tester funk­tio­nen af alle reser­ve­de­le i en simu­le­ret høj­de på 4.500 meter?

Det­te er næsten lige så højt som Mont Blanc, som med 4.810 meter er det høje­ste bjerg i Alper­ne og EU. Per­kins reser­ve­de­le testes også for tole­ran­ce over for tem­pe­ra­tur­sving­nin­ger. For man­ge Per­kins moto­rer kører i nog­le af de mest… 
Vid­ste du det …?
4. sep­tem­ber 2020

… kom­pres­sions­tryk­ket i en cylin­der i en Per­kins-motor er ca. 30–35 bar?

Det­te sva­rer omtrent til tryk­ket ved en hav­dyb­de på 300 m. Vi befin­der os såle­des alle­re­de i det områ­de af havet, der er uden lys – det såkald­te dybhav. Alle Per­kins moto­rer er kon­ci­pe­ret til at være af høj kvalitet,… 
Vid­ste du det …?
31. juli 2020

… udstød­nings­tem­pe­ra­tu­ren på en Per­kins® 854 motor er omkring 700 ° Celsius?

Det er omkring 800 x høje­re end tryk­ket i et bil­dæk. (mere…)
Arkiv

Mere fra “Vid­ste du det …” blog …