Suc­ces­fuld EIMA Inter­na­tio­nal 2021

 

BU Power Systems bli­ver mid­ler­ti­dig auto­ri­se­ret Per­kins distri­butør for Aser­ba­jds­jan, Geor­gi­en og Armenien

 

BU Power Systems ved EIMA 2021

 

10 år BU Power Systems i Italien

1 4
1 4

BU Power Systems nyheder

BU Power Systems Nyhe­der
4. novem­ber 2021

Suc­ces­fuld EIMA Inter­na­tio­nal 2021

Efter fem dage er EIMA Inter­na­tio­nal – ver­dens­ud­stil­lin­gen for land­brugs­ma­ski­ner, afslut­tet med 270.700 besø­gen­de. Det­te er et frem­mø­de på 85 % af den sid­ste udga­ve før pan­de­mi­en. Det er et flot resul­tat, der gør EIMA til en “top” inter­na­tio­nal begivenhed,… 
BU Power Systems Nyhe­der
6. okto­ber 2021

BU Power Systems bli­ver mid­ler­ti­dig auto­ri­se­ret Per­kins distri­butør for Aser­ba­jds­jan, Geor­gi­en og Armenien

Blæk­ket tør­rer i hen­hold til den nye kon­trakt i dis­se dage. BU Power Systems er nu ansvar­lig for salg og efter­salgs­ser­vi­ce af Per­kins die­sel og gas­mo­to­rer samt Per­kins mari­ne­mo­to­rer i tre­græn­se­re­gio­nen i Kaukasus. Det­te er virk­som­he­dens før­ste ven­tu­re uden­for Europa.… 
BU Power Systems Nyhe­der
23. sep­tem­ber 2021

BU Power Systems ved EIMA 2021

Nedtæl­lin­gen er star­tet. Efter den vel­lyk­ke­de EIMA Digi­tal Pre­view 2020 åbner den “ana­lo­ge” EIMA døre­ne i Bolog­na fra den 19. til den 23. okto­ber 2021. EIMA, som er en inter­na­tio­nal udstil­ling for maski­ner til land­brug og have­ar­bej­de, anses for at… 
BU Power Systems Nyhe­der
15. juni 2021

10 år BU Power Systems i Italien

I 2021 fejrer vi vores 10-års jubilæum i Ita­li­en. Siden marts 2011 har BU Power Systems Ita­ly været den eks­klu­si­ve Per­kins distri­butør i Ita­li­en. Tre ste­der, her­un­der Giro­ni­co (nær Como), Mona­sti­er di Tre­viso fili­a­len (nær Vene­dig) og Imo­la fili­a­len, tilbyder… 
BU Power Systems Nyhe­der
2. novem­ber 2020

BU Power Systems vin­der BOMAG Sup­pli­er Award

Virk­som­he­den BOMAG, ver­dens­le­den­de inden for kom­pri­me­rings­tek­no­lo­gi og pro­du­cent af maski­ner til kom­pri­me­ring af jord, asfalt og affald, udde­ler hvert år leve­ran­dør­pri­ser for frem­ra­gen­de præ­sta­tion og part­ner­skab med sine leve­ran­dø­rer. Som kva­li­tets­pro­du­cent stil­ler virk­som­he­den de høje­ste krav til sine egne produkter.… 
Arkiv

Find mere infor­ma­tion i vores nyhedsarkiv …

Vid­ste du det …?

Vid­ste du det …?
9. novem­ber 2020

… Per­kins tester funk­tio­nen af alle reser­ve­de­le i en simu­le­ret høj­de på 4.500 meter?

Det­te er næsten lige så højt som Mont Blanc, som med 4.810 meter er det høje­ste bjerg i Alper­ne og EU. Per­kins reser­ve­de­le testes også for tole­ran­ce over for tem­pe­ra­tur­sving­nin­ger. For man­ge Per­kins moto­rer kører i nog­le af de mest… 
Vid­ste du det …?
4. sep­tem­ber 2020

… kom­pres­sions­tryk­ket i en cylin­der i en Per­kins-motor er ca. 30–35 bar?

Det­te sva­rer omtrent til tryk­ket ved en hav­dyb­de på 300 m. Vi befin­der os såle­des alle­re­de i det områ­de af havet, der er uden lys – det såkald­te dybhav. Alle Per­kins moto­rer er kon­ci­pe­ret til at være af høj kvalitet,… 
Vid­ste du det …?
31. juli 2020

… udstød­nings­tem­pe­ra­tu­ren på en Per­kins® 854 motor er omkring 700 ° Celsius?

Det er omkring 800 x høje­re end tryk­ket i et bil­dæk. (mere…)
Arkiv

Mere fra “Vid­ste du det …” blog …