BU Power Sys­tems zdo­by­wa nagro­dę BOMAG Sup­plier Award

 

EIMA Digi­tal Pre­view w dniach 11–15 listo­pa­da 2020 r

 

Infor­ma­cje doty­czą­ce Coro­na­vi­ru­sa (COVID-19)

 

Nowa dzia­łal­ność w Cze­chach

1 4
1 4

BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści

BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
9. listo­pa­da 2020

BU Power Sys­tems zdo­by­wa nagro­dę BOMAG Sup­plier Award

Fir­ma BOMAG, świa­to­wy lider w tech­no­lo­gii zagęsz­cza­nia i pro­du­cent maszyn do zagęsz­cza­nia grun­tu, asfal­tu i odpa­dów, co roku przy­zna­je Nagro­dy Dostaw­cy za wyjąt­ko­we wyni­ki i part­ner­stwo ze swo­imi dostaw­ca­mi. Jako pro­du­cent wyso­kiej jako­ści fir­ma sta­wia swo­im pro­duk­tom naj­wyż­sze wyma­ga­nia. Dla­te­go…
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
3. wrze­śnia 2020

EIMA Digi­tal Pre­view w dniach 11–15 listo­pa­da 2020 r

Boloń­ska impre­za — jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń bran­żo­wych na świe­cie, z udzia­łem pra­wie 2 000 firm wysta­wien­ni­czych i łącz­nie 320 000 zwie­dza­ją­cych w ostat­niej edy­cji — zosta­nie prze­kształ­co­ne w wyda­rze­nie cyfro­we w dniach 11–15 listo­pa­da 2020 r. W ten spo­sób…
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
11. mar­ca 2020

Infor­ma­cje doty­czą­ce Coro­na­vi­ru­sa (COVID-19)

Jeste­śmy nie­ustan­nie do dys­po­zy­cji naszych klien­tów. Koro­na­wi­rus roz­prze­strze­nia się w Euro­pie i ma coraz więk­szy wpływ na naszą gospo­dar­kę. Pomi­mo szcze­gól­nej sytu­acji, BU Power Sys­tems kon­ty­nu­uje swo­ją dzia­łal­ność, a nasi pra­cow­ni­cy sta­ra­ją się szyb­ko reago­wać na zapy­ta­nia klien­tów, gdy wyma­ga­ją…
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
1. stycz­nia 2020

Nowa dzia­łal­ność w Cze­chach

Od 1 stycz­nia 2020 r. BU Power Sys­tems s.r.o. przej­mu­je dzia­łal­ność BEL, sp. z oo s.r.o. i odpo­wia­da za sprze­daż i ser­wis posprze­da­żo­wy sil­ni­ków Die­sla i sil­ni­ków gazo­wych Per­kins, a tak­że sil­ni­ków okrę­to­wych Per­kins w Repu­bli­ce Cze­skiej. „Oso­ba praw­na pozo­sta­je…
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
20. listo­pa­da 2019

Agri­tech­ni­ca 2019 – nowe sil­ni­ki

Agri­tech­ni­ca 2019 – nowe sil­ni­ki do trak­to­rów  na rynek rol­ni­czy oraz inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie hybry­do­we. Agri­tech­ni­ca – wio­dą­ce na świe­cie tar­gi tech­ni­ki rol­ni­czej zamknę­ły swo­je podwo­je. Dzię­ki 450.000 odwie­dza­ją­cym z 152 kra­jów i 2.820 wystaw­com z 53 kra­jów Agri­tech­ni­ca 2019 była…
Archi­wa

Wię­cej infor­ma­cji w naszym archi­wum wia­do­mo­ści …

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że…
9. listo­pa­da 2020

… Per­kins testu­je dzia­ła­nie wszyst­kich czę­ści zamien­nych na symu­lo­wa­nej wyso­ko­ści 4500 metrów?

To pra­wie tak wyso­ko jak Mont Blanc, na wyso­ko­ści 4 810 metrów, naj­wyż­sza góra w Alpach i  w  UE. Czę­ści zamien­ne Per­kins są rów­nież testo­wa­ne pod kątem ich tole­ran­cji na waha­nia tem­pe­ra­tu­ry. Wyni­ka to z fak­tu, że wie­le sil­ni­ków Per­kins…
Czy wiesz, że…
4. wrze­śnia 2020

… że ciśnie­nie sprę­ża­nia cylin­dra w sil­ni­ku Per­kin­sa wyno­si oko­ło 30–35 barów?

Odpo­wia­da to w przy­bli­że­niu ciśnie­niu na głę­bo­ko­ści 300 m. Jeste­śmy już w  tak zwa­nym głę­bo­kim morzu. Wszyst­kie sil­ni­ki Per­kins mają wyso­ką jakość wyko­na­nia, a dzię­ki szcze­gó­ło­wym testom dzia­ła­ją rów­nież w spe­cjal­nych warun­kach. Ten przy­kład poka­zu­je, jak moc­ny jest sil­nik Per­kins.…
Czy wiesz, że…
29. lip­ca 2020

… tem­pe­ra­tu­ra spa­lin sil­ni­ka Per­kins® 854 wyno­si oko­ło 700 ° Cel­sju­sza?

Jest to tem­pe­ra­tu­ra, w któ­rej lawa wybu­cha z wul­ka­nu. (wię­cej…)
Archi­wa

Wię­cej z blo­ga “Czy wiesz, że…”…