BU Czę­ści zamien­ne

Ory­gi­nal­na jakość pro­duk­tu — dostar­czo­na natych­miast

Nie­za­leż­nie od tego, czy prze­pro­wa­dzasz napra­wy w swo­im sil­ni­ku we wła­snym zakre­sie, czy też zle­cisz napra­wę nasze­mu ser­wi­so­wi, ofe­ru­je­my Pań­stwu sze­ro­ki asor­ty­ment nowych i rege­ne­ro­wa­nych ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych. Zapew­nia­my dosta­wę czę­ści mar­ki Per­kins w cią­gu 24 godzin od zło­że­nia zamó­wie­nia na tere­nie całej Pol­ski . Ofe­ru­je­my tyl­ko ory­gi­nal­ne czę­ści sygno­wa­ne logiem Per­kin­sa i udzie­la­my peł­nej gwa­ran­cji na te czę­ści.

Czę­ści zamien­ne

BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ne cze­ści, żeby zapew­nic dłu­gą żywot­nosc silników.W naszej ofer­cie znaj­du­ją się wszel­kie nie­zbęd­ne czę­ści ser­wi­so­we takie jak: fil­try, paski, uszczel­ki pokry­wy zawo­rów), Zesta­wy napraw­cze (tłoki,pierścienie,tueje panew­ki) kom­po­nen­ty elek­trycz­ne (alter­na­to­ry, swie­ce, czuj­ni­ki).

Ory­gi­nal­ne fil­try Per­kins

Sil­ni­ki z nowo­cze­snym sys­te­mem spa­la­nia wyma­ga­ją sto­so­wa­nia wyso­kiej jako­ści sys­te­mów fil­tru­ją­cych. Dzię­ki temu osią­ga­my mniej­sze zuży­cie sil­ni­ka, mniej­sze zuży­cie pali­wa i mniej­szą emi­sje spa­lin. Odpo­wid­nia, wyso­ka jakośc fil­trów zapew­nia opty­mal­ne dzia­ła­nie sys­te­mu fil­tra­cyj­ne­go.

Wię­cej infor­ma­cji…

Kom­po­nen­ty elek­trycz­ne

Per­fek­cyj­ny roz­ruch sil­ni­ka Per­kins zale­ży od popraw­nej insta­la­cji elek­trycz­nek I jej komo­nen­tów.
Pro­si­my zawsze spraw­dzać nastę­pu­ją­ce ele­men­ty pod­czas wymia­ny elek­trycz­nych kom­po­nen­tów:

 • stan wień­ca koła zama­cho­we­go
 • napię­cie pasków
 • stan kabli elek­trycz­nych
 • dokrę­ce­nie śrub i nakrę­tek
Dowiedz się wię­cej…

Ory­gi­nal­ne zesta­wy ser­wi­so­we Per­kins

Ory­gi­nal­ne zesta­wy ser­wi­so­we per­kins do siln­ków EP zawie­ra­ją cze­sci do prze­glą­dów przy 500 I 1000 moto­go­dzin dla sil­ni­ków EP 400 I serii 1100 EP.

Korzy­sci:
 • oszczęd­nosc przy zaku­pie pakie­tu
 • wygod­ny spo­sób zama­wia­nia (1 pozycja/numer dla kil­ku cze­sci)
 • jakosc ory­gi­nal­nych cze­sci zamien­nych

Sil­ni­ki na wymia­nę i kom­po­nen­ty

Zda­rza się, że napra­wa sil­ni­ka jest nie­uza­sad­nio­na eko­no­micz­nie lub czas kapi­tal­ne­go remon­tu jest zbyt dłu­gi. Roz­wią­za­niem w tym przy­pad­ku są sil­ni­ki na wymia­nę. Aby zapew­nić naszym klien­tom szyb­kie roz­wią­za­nie w takich przy­pad­kach, gwa­ran­tu­je­my sta­łą dostęp­ność ponad 200 sil­ni­ków zamien­nych mar­ki Per­kins.

Dowiedz się wię­cej…

Sys­te­my wtry­sko­we w sil­ni­kach Per­kins

Nie­pra­wi­dło­wa pra­ca sil­ni­ka na bie­gu jało­wym po obni­żo­ną wydaj­ność i nie­pra­wi­dło­wą emi­sję. Te ozna­ki trud­no jest igno­ro­wać. Zazwy­czaj świad­czą o zuży­ciu wtry­ski­wa­czy pali­wa oraz pomp.

Wię­cej infor­ma­cji…

Olej do sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych Per­kins

Zapro­jek­to­wa­ny by zwięk­szyc żywot­nosc sil­nik.

Korzy­sci:
 • niż­sze kosz­ty
 • mak­sy­mal­ny okres użyt­ko­wa­nia sil­ni­ka
 • dlu­go­tr­wa­ła ochro­na
 • olej 15W40 w pojem­ni­kach 20L i becz­kach 208L
 • uni­kal­na mie­szan­ka 12 skład­ni­ków

Tur­bo­sprę­żar­ki Per­kins

Tur­bo­sprę­żar­ki są zło­żo­ny­mi czę­ścia­mi, pre­cy­zyj­nie zapro­jek­to­wa­ny­mi z myślą o wyjąt­ko­wo małych tole­ran­cjach. Są inte­gral­ną czę­ścią wie­lu sil­ni­ków Per­kin­sa, popra­wia­jąc osią­gi i zwięk­sza­jąc moc.

Dowiedz się wię­cej…

Per­kins Direct Deli­ve­ry

Opcja DD spra­wia że zama­wia­nie I dosta­wa ory­gi­nal­nych cze­sci Per­kin­sa jest łatwa I kom­for­to­wa
Cze­sci zamó­wio­ne w BU Power Sys­tems są wysy­ła­ne tego same­go dnia bez­po­śred­nio z maga­zy­nu cen­tral­ne­go na adres poda­ny przez klien­ta i następ­ne­go dnia są już na tere­nie Pol­ski.