BU Pro­dej

Vhod­ný motor pro kaž­dý z vašich stro­jů

BU Power Sys­tems nabí­zí řeše­ní moto­rů na míru s výko­nem od 4 do 2000 kW pro prů­my­sl, sta­veb­nic­tví, země­děl­ství, mani­pu­la­ci s mate­ri­á­lem, jakož i pro výro­bu elek­tric­ké ener­gie a lodě. Více než 170 zaměst­nan­ců v celé Evro­pě zajiš­ťu­je pro­fe­si­o­nál­ní pro­duk­to­vé pora­den­ství a kom­plex­ní ser­vis pro všech­ny potře­by moto­ru Per­kins. Naši zákaz­ní­ci těží z lokál­ní pří­tom­nos­ti obchod­ní­ho part­ne­ra a z výhod celo­ev­rop­ské vyso­ce spe­ci­a­li­zo­va­né sku­pi­ny spo­leč­nos­tí.

Per­kins prů­mys­lo­vé moto­ry

Moto­ry Per­kins zvy­šu­jí výkon a pro­duk­ti­vi­tu vašich stro­jů. Tým pro­de­je BU vám pomů­že najít ten správ­ný motor a vhod­né dal­ší kom­po­nen­ty pro vaše potře­by a pomů­že vám s kom­plex­ním insta­lač­ním a apli­kač­ním pora­den­stvím.

Dal­ší infor­ma­ce…

Moto­ry Per­kins pro výro­bu elek­tric­ké ener­gie

Již více než 85 let vyrá­bí Per­kins moto­ry pro agre­gá­ty a gene­rá­to­ry elek­tric­ké ener­gie; spo­leč­nost je jed­ním z vedou­cích výrob­ců v seg­men­tu elek­tric­ké ener­gie (EP) na svě­to­vém trhu. Ať už zálož­ní gene­rá­to­ry nebo gene­rá­to­ry nou­zo­vé­ho napá­je­ní, kon­den­zá­to­ry špič­ko­vé­ho zatí­že­ní, pri­már­ní gene­rá­to­ry elek­tric­ké ener­gie nebo per­kus­ní moto­ry — Per­kins posky­tu­je efek­tiv­ní a spo­leh­li­vá řeše­ní pro vaši potře­bu.

Dal­ší infor­ma­ce…

Námoř­ní moto­ry a lod­ní gene­rá­to­ry (palub­ní agre­gá­ty)

Námoř­ní moto­ry Per­kins jsou zná­mé po celém svě­tě svou spo­leh­li­vos­tí a robust­nos­tí a po dese­ti­le­tí se pou­ží­va­jí jako hna­cí moto­ry v rekre­ač­ních i v pro­fe­si­o­nál­ních lodích. Námoř­ní moto­ry Per­kins pro gene­rá­to­ry ener­gie mají všech­ny důle­ži­té mezi­ná­rod­ní cer­ti­fi­ká­ty a kla­si­fi­ka­ce.

Dal­ší infor­ma­ce…

Ply­no­vé moto­ry

Ply­no­vé moto­ry Per­kins jsou trvan­li­vé a spo­leh­li­vé — to doka­zu­jí kaž­do­den­ní celo­svě­to­vé vyu­ži­tí v celé řadě pro­stře­dí a pro­voz­ních pod­mí­nek. Níz­ké nákla­dy po celou dobu život­nos­ti pro­duk­tu je činí zvlášť eko­no­mic­ký­mi. S moto­ry řady 4000 jsou pro­duk­to­vá řeše­ní k dis­po­zi­ci v širo­ké šká­le výko­nů. Naši odbor­ní­ci jsou vám k dis­po­zi­ci, pokud jde o návrh a spe­ci­fi­ka­ce kon­krét­ní­ho moto­ru.

Dal­ší infor­ma­ce…
BU Insta­lač­ní a pro­voz­ní pora­den­ství

Odbor­ná inte­gra­ce moto­ru Per­kins do vaše­ho stro­je

Pro­dej­ní a pro­voz­ní inže­ný­ři BU Power Sys­tems vás pod­po­ru­jí a kom­plex­ně infor­mu­jí o imple­men­ta­ci opti­mál­ní­ho řeše­ní vaše­ho moto­ru.
Pře­hled našich slu­žeb:
 • Kon­zul­ta­ce: Pro­jek­to­vá ana­lý­za, vypra­co­vá­ní poža­dav­ků zákaz­ní­ků a vývoj kon­cep­ce řeše­ní moto­ru
 • Workshop tech­nic­ké inte­gra­ce pod­po­ro­va­ný CAD
 • Vývoj pro­to­ty­pů: inte­gra­ce indi­vi­du­a­li­zo­va­ných moto­rů s tes­to­va­ný­mi doplň­ko­vý­mi kom­po­nen­ty (říze­ní inte­gra­ce moto­ru)
 • Sour­cing: obchod­ní zpra­co­vá­ní a vývoj spo­leh­li­vé­ho sta­no­ve­ní odha­dů a doru­če­ní
 • Ško­le­ní: Ško­le­ní pro ser­vis­ní orga­ni­za­ci OEM (Ori­gi­nal Equi­p­ment Manu­factu­rer)
 • Záru­ka: Pro­dlou­že­ná záruč­ní doba na vyžá­dá­ní
Zákaz­nic­ká řeše­ní pro inte­gra­ci moto­ru

Pří­slu­šen­ství a doplň­ky (kom­po­nen­ty s při­da­nou hod­no­tou)

BU Power Sys­tems nabí­zí řeše­ní šitá na míru vašim kon­krét­ním poža­dav­kům na elek­tric­kou a mecha­nic­kou inte­gra­ci moto­rů Per­kins, napří­klad s říze­ním sběr­ni­ce CAN SAE J1939, inte­gra­cí indi­vi­du­a­li­zo­va­ných kabe­lo­vých svaz­ků nebo s při­způ­so­be­ný­mi chla­di­cí­mi sys­témy. Sys­té­mo­vá řeše­ní dopo­ru­če­ná naši­mi pro­voz­ní­mi inže­ný­ry nabí­ze­jí řadu výhod:
 • Opti­ma­li­za­ce insta­lač­ní situ­a­ce
 • Tes­to­va­né kom­po­nen­ty pod­le spe­ci­fi­ka­ce výrob­ce
 • Zjed­no­du­še­ní mon­tá­že / insta­la­ce
 • Sní­že­ní roz­ma­ni­tos­ti dílů / nut­nos­ti skla­do­vá­ní
 • Sní­že­ní mož­ných nákla­dů na nástro­je
 • Zjed­no­du­še­ní doku­men­ta­ce
 • Výběr pod­le spe­ci­fi­ka­ce Per­kins
 • Pou­ži­tel­nost
 • Opti­ma­li­za­ce nákla­dů
Může­me nabíd­nout násle­du­jí­cí pří­slu­šen­ství a doplň­ko­vé kom­po­nen­ty:
 • Insta­la­ce: SAE QuickFits, vyba­ve­ní, tlu­mi­če vib­ra­cí, ložis­ka moto­ru
 • Vzdu­cho­vý sys­tém: tlu­mi­če hlu­ku, kom­pen­zá­to­ry, vzdu­cho­vé fil­try / potru­bí, hadi­ce, kom­pre­so­ry, regu­lač­ní ven­ti­ly
 • Pali­vo­vý sys­tém: fil­try, arma­tu­ry, sepa­rá­tor vody, nádr­že, potru­bí
 • Chla­di­cí sys­tém: radi­á­to­ry, pře­dehří­va­če, ven­ti­lá­to­ry, pásy, rozpěr­ky
 • Výkon: hyd­rau­lic­ká čer­pa­dla, pře­vo­dov­ky, spoj­ky, gene­rá­to­ry
 • Elek­tro­ni­ka / ovlá­dá­ní: pří­stro­je, dis­ple­je, sen­zo­ry, akce­le­rá­to­ry, postro­je
Insta­la­ce moto­ru
SAE QuickFits,kapaliny
Mon­táž moto­ru
Vzdu­cho­vý sys­tém
Tlu­mič výfuku,vlnovce
Vzdu­cho­vé filtry,trubky,hadice
Vzdu­cho­vý kompresor,Kontrolní ven­ti­ly
Pali­vo­vý sys­tém
Fil­tr, Sepa­rá­tor vody
Pali­vo­vá nádrž,trubky
Chla­di­cí sys­tém
Chla­di­če, ohří­va­če
Ven­ti­lá­tor, pohon,ventilátoru, pod­lož­ky
Kom­po­nen­ty PTO
Hyd­rau­lic­ké pum­py
Pře­vo­dov­ky
Gene­rá­to­ry
Elektronika/kontrola
iNá­stro­je, monitory,Měřidla, vysí­la­če
Nástro­je, monitory,Měřidla, vysí­la­če
Pro­dlou­že­ná záru­ka

Exten­ded warran­ty

V záruč­ní době vaše­ho moto­ru Per­kins posky­tu­je­me našim zákaz­ní­kům mož­nost roz­ší­řit ochra­nu moto­ru pomo­cí „Per­kins Pla­ti­num Pro­tecti­on“. Zde vám nabí­zí­me růz­né mož­nos­ti týka­jí­cí se záruč­ní doby, pokud jde o časo­vé obdo­bí a stav pro­voz­ních hodin moto­ru.