SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
družbe BU Power Sistemi, prodaja in servis motorjev in rezervnih delov, d.o.o.

1. SPLOŠNO

Ti splošni pogoji (v nadaljevanju “Pogoji”) veljajo za vse dejavnosti družbe BU Power Sistemi, prodaja in servis motorjev in rezervnih delov, d.o.o. (v nadaljevanju “BU Power” ali “Prodajalec”), katere vključujejo prodajo, popravila, servisiranja in ostale dejavnosti v zvezi z motorji in njihovimi rezervnimi deli. Ti Pogoji veljajo tudi, če se na njih posebej ali izrecno ne sklicujemo.

Vsi splošni pogoji naših strank, s katerimi poslujemo v sklopu naših dejavnosti (v nadaljevanju “Stranke”), ki delno ali v celoti nasprotujejo tem Pogojem, se izrecno zavračajo in ne bodo vključeni v pogodbo, četudi sprejmemo naročilo, ne da bi jim izrecno nasprotovali.

Z izdajo naročilnice in/ali s podpisom dobavnice, se šteje, da je Stranka seznanjena s Pogoji, jih razume in ter z njimi soglaša.
Katerikoli dogovor ali izjava, ki bi se razlikovala od teh Pogojev, in kakršnekoli spremembe in dopolnitve teh Pogojev so zavezujoče samo v primeru naše izrecne in pisne potrditve.

Posebne določbe Pogojev, ki se nanašajo na Stranko, ki je potrošnik, v skladu z definicijo potrošnika iz Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/1998 s spremembami, v nadaljevanju “ZVPot”) veljajo za Stranko, ki je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja naše blago in storitve za namene izven njene poklicne in pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju
“Potrošnik”).

2. POSTOPEK NAROČANJA

Naše ponudbe, predračuni in ponujene cene niso zavezujoči. Stranka lahko izda naročilo za izdelek ali storitev na podlagi naše ponudbe, katera je in ostane nezavezujoča.

Če naročilo sprejmemo, ga sprejmemo izključno ob veljavnosti teh Pogojev.

Pogodba s Stranko je sklenjena, ko ta prejme naše potrdilo o prejemu naročila. Pogodba je sklenjena tudi, če brez izrecne potrditve naročila naročeno izpolnimo in Stranka izpolnitev sprejme.

Potrdilo o naročilu bomo izdali v roku 14 (štirinajstih) dni po prejemu naročila.

3. CENE
Če se ne dogovorimo drugače, so naše cene “franko tovarna” (ex factory), kar pomeni, da transport in pakiranje v ceno nista vključena in se obračunata ločeno.

Davek na dodano vrednost v naših splošnih cenah ni vključen. Obračuna se na dan izstavitve računa v zakonsko določeni višini in se izkaže ločeno.

V primeru izvoza blaga v tujino za vse davščine in pristojbine izključno odgovarja Stranka. S Strankami se lahko dogovorimo za popuste, ki pa se za vsak posamezni primer dogovorijo posebej in v pisni obliki.

4. PLAČILNI POGOJI

Računi, ki jih izstavimo Strankam, zapadejo v plačilo v roku 14 (štirinajstih) dni od izstavitve oziroma, v primeru pogodbe o delu, od dneva, ko Stranka prevzame predmetno delo.

Od zneskov, ki niso pravočasno plačani, tečejo zakonske zamudne obresti, Stranka pa je dolžna poravnati tudi dodatno škodo, ki bi nastala zaradi njene zamude pri plačilu. Če so za izvedbo naročene storitve potrebna določena predhodna dela, smemo od Stranke zahtevati primerno akontacijo.

Stranka lahko v pobot uveljavlja le svoje istovrstne nasprotne terjatve, ki so že zapadle in niso sporne. Enako velja v primeru morebitnih retencijskih pravic Strank.

5. DOBAVA IN DOBAVNI ROKI

Pri dogovoru o rokih za izpolnitev pogodbe se predpostavlja, da nam bodo vse potrebne informacije, dovoljenja, odobritve ter kakršnakoli dokumentacija, ki jo mora pripraviti Stranka, izročeni v predvidenih rokih. V kolikor temu ni tako, se naši dobavni roki ustrezno podaljšajo. Kadar je za izpolnitev naše obveznosti dogovorjeno določeno obdobje in ni dogovorjeno, da se
obveznost sme izpolniti zgolj na določen dan, lahko svojo obveznost izpolnimo kadarkoli pred potekom dogovorjenega obdobja ali dneva, če Stranko o nameravani izpolnitvi v primernem roku obvestimo.

Če med izvajanjem naročila ugotovimo, da bo končna cena za več kot 10% presegla ceno, ki smo jo navedli v predračunu, bomo dela ustavili in Stranko o tem obvestili. Stranka lahko na podlagi obvestila naročilo odpove, vendar imamo pravico, da storitve, ki smo jih opravili do tedaj, obračunamo po ceni iz predračuna.

Če po sklenitvi pogodbe brez naše krivde nastopijo okoliščine, ki nam otežujejo ali preprečujejo izpolnitev naše obveznosti (kot na primer: višja sila, stavke v podjetju, motnje v proizvodnji, bolezen osebja, kraja, požar, tehnične motnje, izvozne motnje, električen izpad, izpad računalniškega omrežja, zastoj dostave blaga ipd) imamo pravico do neizpolnitve svojih obveznosti. V primeru, da te okoliščine niso le začasne in trajajo več kot en mesec, smo od pogodbe upravičeni odstopiti. O nastopu teh okoliščin smo v najkrajšem možnem roku dolžni obvestiti Stranko.

V primeru zamude z izpolnitvijo, za katero nismo odgovorni (kot na primer, kadar zamuda nastane zaradi okoliščin iz prejšnjega odstavka), Stranka ni upravičena

V primeru zamude z izpolnitvijo, za katero smo odgovorni, nam mora Stranka v dogovorjenem roku pisno sporočiti, ali vztraja pri dobavi v primernem dodatnem roku ali od pogodbe odstopa.

Če nam svoje odločitve ne sporoči, sme od pogodbe odstopiti le, če dobava ni opravljena niti v primernem dodatnem roku. V takem primeru ima Stranka pravico do odškodnine, ki je omejena v skladu z določili 10. člena Pogojev.

6. KVALITETA, PREVZEM, IZPOLNITEV

Podatki, ki so priloženi dobavljenemu izdelku, so podatki o njegovi kvaliteti in ne garancije. Če se ne dogovorimo drugače, naši izdelki ustrezajo predpisom in tehničnim specifikacijam, ki veljajo v Sloveniji. Kadar pa izdelke dobavimo na podlagi dogovorjenih posebnih specifikacij, morajo le-ti izključno ustrezati dogovorjenim specifikacijam.

Če ni dogovorjeno drugače, je kraj izpolnitve v naših poslovnih prostorih v Kranju, pri čemer lahko Stranka kupljene izdelke prevzame v naših poslovnih prostorih ali pa jih ji na njene stroške dostavimo. Nevarnost naključnega uničenja med prevozom trpi Stranka, za čas transporta lahko na željo in stroške Stranke izdelke zavarujemo. Brez posebnega dogovora bomo vrsto embalaže in način pošiljanja s potrebno skrbnostjo izbrali sami.

Delna izpolnitev je dovoljena, če in v kolikor ustreza potrebam Stranke. Pod istim pogojem so pri izpolnitvi dovoljena tudi običajno dopustna manjša količinska odstopanja. Zaradi nebistvenih pomanjkljivosti in običajnih trgovskih odstopanj Stranka dobavljenega izdelka ne more zavrniti. Svoje pogodbene obveznosti lahko prenesemo na tretje osebe, pri čemer bomo Stranko, ki je Potrošnik, obvestili o izvajalcu in prevzemniku obveznosti.

Če Stranka zamuja s prevzemom naročenega, nevarnost naključnega uničenja preide nanjo in nam je dolžna povrniti škodo, ki nastane zaradi njene zamude ali zaradi drugih kršitev njenih pogodbenih obveznosti.

7. MATERIALI IN DOKUMENTACIJA

Naše ponudbe, specifikacije, druga dokumentacija ter materiali, ki jih zagotovimo, se lahko uporabljajo le v skladu z dogovorjenim namenom. Pri tem si pridržujemo lastninsko in vse avtorske in sorodne pravice. Razmnoževanje, javna objava in druga uporaba so dovoljeni le z našim predhodnim pisnim soglasjem. Če do sklenitve pogodbe ne pride ali posredovana
dokumentacija / materiali za nadaljnje izpolnjevanje pogodbe niso potrebni, nam mora Stranka prejete materiale / dokumentacijo brez nepotrebnega odlašanja vrniti.

8. POPRAVILA, SERVISIRANJE IN OSTALE STORITVE

Popravila: Popravila opravljamo po posebnem dogovoru s Stranko, v obsegu, ki ga dogovorimo. Stranka nas mora pred sklenitvijo dogovora obvestiti o vseh okoliščinah, ki lahko vplivajo na izpolnitev. Če se izkaže, da je izpolnitev v dogovorjenem obsegu nemogoča, bomo o tem nemudoma obvestili Stranko, ki lahko popravilo odpove ali nam naroči, da z deli v
spremenjenem obsegu nadaljujemo. V vsakem primeru smo upravičeni zaračunati dela, ki smo jih do tedaj že opravili.

S Stranko se lahko dogovorimo, da določeno stvar Stranke vzamemo v račun, kar pomeni, da nam Stranka predmetno stvar proda. V tem primeru je Stranka odgovorna za napake na stvari v skladu z veljavnimi predpisi. Cena v račun vzete stvari je odvisna od možnosti njenega popravila. Če nekaterih delov ni mogoče popraviti, jih bomo nadomestili in le-to upoštevali pri
določitvi cene, zamenjane dele pa Stranki na njeno željo vrnili.

Če Stranka naroči posebno tuning predelavo ali obdelavo “old-timer” predmetov, smo obvezani, da dogovorjena dela izvršimo s potrebno skrbnostjo in strokovnostjo, nismo pa zavezani, da pri tem dosežemo določen uspeh, razen če se za to ne posebej dogovorimo.

Servisiranje: Servisiranje opravljamo po posebnem dogovoru s Stranko, v obsegu, ki se dogovori. Če Stranka želi, da izvedemo storitve, ki presegajo obseg servisiranja (na primer storitve za podaljšanje življenjske dobe), je tudi to predmet posebnega dogovora. S Stranko se prav tako lahko dogovorimo, da v določenem časovnem obdobju odpravljamo okvare in/ali
napake na stvari, pri čemer nam Stranka mora omogočiti dostop do stvari, na katerih je potrebno opraviti dela, in nam dati na razpolago vse potrebno, da se dela opravijo brez težav in/ali zamud. Če Stranka svojih obveznosti ne izpolni, lahko zaradi nastalih težav in/ali zamud zahtevamo povračilo.

Svetovanje: O primernosti in uporabnosti naših produktov svetujemo po dogovoru, na podlagi informacij in dokumentov, ki nam jih posreduje Stranka, vendar to svetovanje ne vključuje nadzora nad samo namestitvijo, vgradnjo in/ali montažo predmetnega produkta. Montaža: Montažo opravljamo na podlagi posebnega dogovora. Stranka nam mora na svoje
stroške pravočasno omogočiti dostop do mesta montaže, zagotoviti delovni prostor, nas opozoriti na morebitne nevarnosti in posebnosti pri montaži, ter nam dati na razpolago vse potrebno, da se montaža lahko opravi brez nepotrebnih težav in zamud. Če Stranka svojih obveznosti ne izpolni, lahko zaradi nastalih težav in zamud zahtevamo povračilo.

9. ODGOVORNOST ZA STVARNE IN PRAVNE NAPAKE

Stvarne napake: Stranka je dolžna izdelek takoj po prevzemu natančno pregledati in nas o morebitnih stvarnih napakah nemudoma obvestiti. To velja tudi, če se izdelek po naročilu Stranke dobavi tretjim osebam. Če napake pri skrbnem pregledu ni mogoče opaziti, teče predmetni rok od trenutka, ko se je skrita napaka pokazala. Če nas Stranka o napaki, ki bi jo bilo
ob skrbnem pregledu mogoče odkriti, nemudoma ne obvesti, velja prevzeti izdelek za sprejet. Po odkritju napake mora Stranka opustiti ravnanja, ki bi otežila ali onemogočila pregled predmeta, ugotovitev napake, njeno odpravo ali zamenjavo predmeta pogodbe, ter nam brez nepotrebnega odlašanja omogočiti, da med običajnim časom poslovanja napako preiščemo. Če
Stranka poda pritožbo, za katero ve ali bi mogla vedeti, da ni utemeljena, nam je dolžna povrniti nastale stroške.

Za napake, ki na dobavljenem predmetu nastanejo zaradi nestrokovnega ravnanja Stranke ali tretje osebe (vključno z napakami, ki nastanejo zaradi napačne vgraditve ali montaže), za obrabo, ki je posledica običajne uporabe dobavljenega predmeta, ter za stvarne napake pri prodaji rabljenih predmetov ne odgovarjamo.

V primeru stvarne napake bomo Stranki blago po lastni izbiri bodisi zamenjali ali pa napako odpravili (naknadna izpolnitev pogodbe). Stroške, ki v tej zvezi nastanejo, smo dolžni nositi sami. Če Stranki dobavimo drug brezhiben izdelek, nam mora izdelek z napako vrniti nazaj.

Če nam napake ne uspe odpraviti v primernem roku ali če nam to ne uspe kljub dvema poizkusoma ali če naknadno izpolnitev zavrnemo, ima Stranka pravico, da po svoji izbiri zahteva znižanje kupnine ali da od pogodbe odstopi. Če gre za manjše in nebistvene napake, je Stranka upravičena zgolj do zmanjšanja kupnine. Od Stranke lahko zahtevamo, da nas v določenem
roku obvesti o svoji izbiri; če tega ne stori, lahko od pogodbe odstopi šele po preteku dodatnega primernega roka za izpolnitev.

Odgovarjamo izključno za napake, ki se pokažejo v roku šestih mesecev, odkar je bila stvar izročena. Vsi zahtevki in pravice Strank v zvezi s stvarnimi napakami pa ugasnejo po enem letu od dneva, ko je Prodajalcu bilo poslano obvestilo o napaki.

Potrošniki: Ne glede na zgoraj navedeno, nas lahko Stranka, ki je Potrošnik, o napaki, ki se pokaže v roku dveh let od prevzema izdelka, obvesti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prav tako sme Stranka, ki je Potrošnik, zaradi stvarne napake na blagu vselej zahtevati: da napako na blagu odpravimo ali ji vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali izdelek zamenjamo z novim brezhibnim izdelkom ali ji vrnemo celotni plačani znesek. V vsakem primeru sme zahtevati, da ji povrnemo celotno škodo, ki ji je nastala zaradi napake stvari, tudi škodo zaradi uveljavljanja tega zahtevka (na primer stroške pošiljanja stvari z napako nazaj na kraj odpošiljanja).

Odgovarjamo izključno za napake, ki se pokažejo v roku dveh let, odkar je bila stvar izročena. Vsi zahtevki in pravice Stranke, ki je Potrošnik, ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil Prodajalca v skladu z zgornjim odstavkom.

Pravne napake: Iz naslova odgovornosti za pravne napake ima Stranka pravico do zakonskih zahtevkov. Zgornja določila glede odgovornosti za stvarne napake se smiselno uporabljajo tudi za zahtevke zaradi pravnih napak.

10. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Odgovornost za hudo malomarnost in naklep: Stranki odgovarjamo za škodo, ki ji je bila povzročena zaradi neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve naših obveznosti namerno ali iz hude malomarnosti. Enako velja za povzročeno nematerialno škodo v primeru smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja.

Omejitev odgovornosti: Za škodo, ki je bila povzročena Stranki zaradi neizpolnitve naših obveznosti iz lažje malomarnosti, ne odgovarjamo. Enako velja v primeru, da naši delavci ali izpolnitveni pomočniki kršijo pogodbene obveznosti in pri tem povzročijo škodo zaradi lažje malomarnosti.

Če želi Stranka proti nam uveljavljati zahtevke, ker predmeta ni mogla uporabljati, nas je dolžna o tem obvestiti in nam dati priložnost, da ji v predmetnem časovnem obdobju zagotovimo nadomestek za neuporabljen predmet. V kolikor Stranka to opusti, čeprav bi nam zagotovitev nadomestka bila v danih okoliščinah možna, je odškodnina, za katero Stranki odgovarjamo,
omejena na stroške nadomestnega predmeta, ki bi nastali nam.

Za naključno nastalo škodo na predmetih, ki pripadajo Stranki ali so bili nam prepuščeni, predvsem v okviru poskusnega obratovanja in/ali poskusne vožnje, ne odgovarjamo.

Odgovornost za izdelek: Za škodo, ki nastane, kadar napaka na izdelku povzroči smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka ali kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari, odgovarjamo v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo, s pravili o odgovornosti proizvajalca stvari z napako in določbami ZVPot, vendar to velja le, če le-ta presega 400 evrov. Naša odgovornost je izključena, če je škoda nastala zaradi krivde Stranke ali tretje osebe, katera
izdelka ni uporabljala na običajen ali primeren način in/ali se ni ravnala po navodilih, deklaracijah ali specifikacijah v zvezi z izdelkom in/ali je izdelek namenila za drug namen, kot je tisti, za katerega je bil izdelan.

Izključitev odgovornosti: Vsakršna odgovornost Prodajalca, ki presega odškodninsko odgovornost v skladu z določbami tega 10. člena, je izrecno izključena. Omejitve in izključitve odgovornosti v skladu z določbami tega 10. člena, veljajo tudi v razmerju in v korist naših delavcev in izpolnitvenih pomočnikov.

11. ZAVAROVANJE TERJATEV

Lastninski pridržek: Dobavljeno blago je do plačila vseh terjatev iz poslovnega razmerja s Stranko, ki so povezane s predmetom dostave, naša last (lastninski pridržek). Če Stranka svojih obveznosti ne poravna pravočasno, smemo od pogodbe odstopiti in dobavljeno blago vzeti nazaj. Stranka je blago dolžna hraniti za nas kot dober gospodar, po potrebi izvesti vzdrževalna
dela in nas v primeru, da bi tretje osebe posegle na dobavljeno blago, bodisi z rubežem, bodisi kako drugače, o tem nemudoma pisno obvestiti.

V primeru predelave, povezave, prirastka, spojitve, ali pomešanja blaga v smislu Stvarnopravnega Zakonika (SPZ, Ur. l. RS, št. 87/2002 s spremembami), nam je Stranka dolžna na novo nastalih predmetih zagotoviti solastninski delež v višini vrednosti naše terjatve in jih hraniti za nas.

Stranka sme z dobavljenim blagom v okviru rednega poslovanja normalno razpolagati, ne sme pa ga zastaviti ali uporabiti kot sredstvo zavarovanja. Nadalje sme blago prodati, vendar le pod pogojem, da nam odstopi vse terjatve, ki nastanejo s prodajo, do višine končnega zneska naše terjatve. Praviloma sme Stranka predmetne terjatve izterjati sama, vendar lahko pooblastilo za
izterjavo prekličemo in terjatve izterjamo sami, če Stranka ni izpolnila svojih dolžnosti do nas, je v zamudi ali je nad njo začet postopek zaradi insolventnosti. Na zahtevo nam je Stranka dolžna posredovati vse informacije in dokumentacijo, potrebno za uveljavljanje naših pravic.

Če naše zavarovanje za več kot 10 (deset) odstotkov presega vrednost naših terjatev, smo na zahtevo Stranke dolžni presežek zavarovanja nad 10 (deset) odstotkov sprostiti, pri čemer po lastni izbiri odločamo o tem, kateri del zavarovanja bomo sprostili.

Retencijska in zastavna pravica: Na predmetih, ki nam jih Stranke izročijo v popravilo ali servisiranje, imamo za zavarovanje terjatev iz poslovnega odnosa s Stranko retencijsko in zastavno pravico. Ob zapadlosti terjatev se lahko predmeti prodajo izvensodno.

12. OBDELAVA PODATKOV IN ZAUPNOST

S sklenitvijo pogodbe nas Stranka pooblašča, da za namen poslovnega razmerja obdelujemo in uporabljamo od Stranke pridobljene podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004, s spremembami).

Vsa pošta, vključno z elektronsko pošto, ki jo izmenjamo s Stranko, velja za zaupno in se mora z njo ravnati kot z zaupnimi podatki.

13. VELJAVNO PRAVO IN SODNA PRISTOJNOST

Za vsa pogodbena razmerja, vključno s predpogodbenimi razmerji, in zahtevke, ki izvirajo iz njih, se uporablja slovensko pravo. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) je izrecno izključena.

Za reševanje vseh sporov, ki izvirajo iz le-teh, je krajevno pristojno sodišče v Kranju, vendar lahko terjatve zoper Kupca uveljavljamo tudi pred drugim sodiščem, ki je v zadevi splošno krajevno pristojno.

14. KONČNE DOLOČBE

Ti Pogoji se začnejo uporabljati in so dostopni od dne 1.7.2012 dalje v poslovnih prostorih in na spletni strani Prodajalca www.bu-perkins.si.

Če postanejo nekatere določbe teh Pogojev nične, neizvršljive ali neveljavne, ostale določbe teh Pogojev ostanejo nespremenjene in se še naprej uporabljajo. Nične, neizvršljive ali neveljavne določbe se nadomestijo z novimi in veljavnimi določbami, pri čemer se izhaja iz ekonomskega namena, ki se je z nično, neizvršljivo in neveljavno določbo želel doseči.

Prodajalec ima kadarkoli pravico do spremembe in posodobitve teh Pogojev, pri čemer spremenjeni in posodobljeni pogoji veljajo od dneva, ko jih je Prodajalec objavil na svoji spletni strani www.bu-perkins.si.