BU Power Systems News

Obi­šči­te nas na sej­mu EIMA 2018 v Bolo­gni

By 26. septembra 2018 No Comments

Od 7. do 11. novem­bra v Bolo­gni pote­ka že 43. sejem EIMA. Bie­nal­ni dogo­dek je med­na­ro­dna raz­sta­va stro­jev za kme­tij­stvo in vrtnar­je­nje. Na raz­stav­nem pro­sto­ru, ki meri 140.000m² je več kot 900 pod­je­tij iz šti­ri­de­se­tih držav, ki raz­sta­vlja­jo več kot 50.000 mode­lov stro­jev in opre­me za vse vrste kme­tij­skih dejav­no­sti.

BU Power Systems, kot naj­ve­čji sve­tov­ni dis­tri­bu­ter Per­kins, bo pred­sta­vil izbra­ne motor­je Per­kins, pri­la­go­je­ne za upo­ra­bo v kme­tij­skih stro­jih in pri­pra­vlje­nost za pri­ha­ja­jo­či emi­sij­ski stan­dard EU “Sta­ge V”. Poleg tega bodo ime­li vsi naši obi­sko­val­ci pri­lo­žnost, da se sezna­ni­jo z naj­no­vej­ši­mi digi­tal­ni­mi novost­mi Per­kin­sa — Per­kins® Smart­Cap in Per­kins® MyEn­gi­ne App. Obi­šči­te nas v hali 15, stoj­ni­ca C13. Naši stro­kov­nja­ki za motor­je Per­kins se vese­li­jo sre­ča­nja z vami.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!