BU Power Systems je postal zača­sni poo­bla­šče­ni dis­tri­bu­ter Per­kins za Azer­baj­džan, Gru­zi­jo in Armenijo

 

BU Power Systems na EIMA 2021

 

10 let BU Power Systems v Italiji

 

Pod­je­tje BU Power Systems je pre­je­lo nagra­do pod­je­tja BOMAG

1 4
1 4

BU Power Systems News

BU Power Systems News
6. okto­bra 2021

BU Power Systems je postal zača­sni poo­bla­šče­ni dis­tri­bu­ter Per­kins za Azer­baj­džan, Gru­zi­jo in Armenijo

Črni­lo se te dni suši po pod­pi­su nove pogod­be. BU Power Systems je zdaj odgo­vo­ren za pro­da­jo in popro­daj­ne sto­ri­tve dizel­skih in plin­skih motor­jev Per­kins ter mari­ni­zi­ra­nih motor­jev Per­kins za tro­mej­no regi­jo na Kav­ka­zu. To je prvi pod­vig pod­je­tja iz… 
BU Power Systems News
23. sep­tem­bra 2021

BU Power Systems na EIMA 2021

Odšte­va­nje se je zače­lo. Po uspe­šnem digi­tal­nem pre­do­gle­du EIMA 2020 bo “ana­lo­gna” EIMA odpr­la svo­ja vra­ta v Bolo­gni od 19. do 23. okto­bra 2021. EIMA kot med­na­ro­dna raz­sta­va stro­jev za kme­tij­stvo in vrtnar­je­nje velja za ene­ga naj­po­memb­nej­ših indu­strij­skih dogod­kov na… 
BU Power Systems News
15. juni­ja 2021

10 let BU Power Systems v Italiji

Leta 2021 v Ita­li­ji pra­znu­je­mo dese­to oble­tni­co. Od mar­ca 2011 je BU Power Systems Ita­li­ja eksklu­ziv­ni dis­tri­bu­ter Per­kins v Ita­li­ji. Tri loka­ci­je, vključ­no z Giro­ni­co (bli­zu Como), poslo­val­ni­co Mona­sti­er di Tre­vi­so (bli­zu Benetk) in poslo­val­ni­co Imo­la, ponu­ja­jo celo­ten por­t­felj zmogljivosti… 
BU Power Systems News
5. novem­bra 2020

Pod­je­tje BU Power Systems je pre­je­lo nagra­do pod­je­tja BOMAG

Pod­je­tje BOMAG, vodil­ni na sve­tov­nem trgu kot pro­i­zva­ja­lec stro­jev za zbi­ja­nje tal, asfal­ta in odpad­kov, vsa­ko leto pode­li nagra­de za doba­vi­te­lje za izje­mne rezul­ta­te in par­tner­stvo  svo­jim doba­vi­te­ljem. Kot kako­vo­stni pro­i­zva­ja­lec pod­je­tje posta­vlja naj­viš­je zah­te­ve za svo­je izdel­ke. Zato je… 
BU Power Systems News
3. sep­tem­bra 2020

Digi­tal­ni pre­do­gled EIMA od 11. do 15. novem­bra 2020

Dogo­dek Bolo­gna — eden naj­po­memb­nej­ših indu­strij­skih dogod­kov na sve­tu s sko­raj 2000 mi pod­je­tji, ki boda raz­sta­vlja­li in sku­pno 320.000 obi­sko­val­cev v zadnji izda­ji — se bo od 11. do 15. novem­bra 2020 spre­me­nil v digi­tal­ni dogo­dek. Tako orga­ni­za­tor­ji ustvarjajo… 
Arhiv

Poi­šči­te več infor­ma­cij v našem arhi­vu novice …

Ali ste vede­li, da …

Ali ste že vede­li, da …
9. novem­bra 2020

… Per­kins pre­iz­ku­ša delo­va­nje vseh rezerv­nih delov na simu­li­ra­ni nad­mor­ski viši­ni 4.500 metrov?

To je sko­raj toli­ko kot Mont Blanc, na 4.810 metrih naj­viš­ja gora v Alpah in EU. Per­kins nado­me­stni deli so tudi pre­iz­ku­še­ni gle­de nji­ho­ve tole­ran­ce na tem­pe­ra­tur­na niha­nja. To je zato, ker šte­vil­ni Per­kins motor­ji delu­je­jo v neka­te­rih naj­zah­tev­nej­ših okoljih… 
Ali ste že vede­li, da …
4. sep­tem­bra 2020

… tlak sti­snje­ne­ga zra­ka v valju v Per­kins motor­ju je pri­bli­žno 30–35 barov?

To ustre­za pri­bli­žno tla­ku na glo­bi­ni 300 m. Tu smo že na brez­ve­tr­nem obmo­čju mor­ja — tako ime­no­va­nem glo­bo­kem mor­ju. Vsi Per­kins motor­ji so kako­vo­stne zasno­ve in zahva­lju­joč obse­žne­mu testi­ra­nju dobro delu­je­jo tudi v poseb­nih pogo­jih. Ta pri­mer pri­ka­zu­je, kako… 
Ali ste že vede­li, da …
29. juli­ja 2020

… tem­pe­ra­tu­ra izpu­šnih pli­nov motor­ja Per­kins® 854 je pri­bli­žno 700° Celzija?

To je tem­pe­ra­tu­ra, pri kate­ri lava izbruh­ne iz vul­ka­na. (več …)
Arhiv

Več od “Ali ste vede­li, da…“ blog…