BU-pro­da­ja

Pra­vi motor za vsa­ko napra­vo

BU Power Systems ponu­ja pri­la­go­je­ne reši­tve motor­jev med 4 in 2000 kW, za indu­stri­jo, grad­be­ni­štvo, kme­tij­stvo, kot tudi za pro­i­zvo­dnjo ele­k­trič­ne ener­gi­je in pogon ladij. Več kot 170 zapo­sle­nih po Evro­pi zago­ta­vlja stro­kov­no sve­to­va­nje pri izbi­ri izdel­kov in celo­vit ser­vis za vse potre­be motor­jev. Tako naše stran­ke uži­va­jo kori­sti med­kul­tur­ne­ga poslov­ne­ga par­tner­ja na lokal­ni rav­ni in pred­no­sti viso­ko­spe­ci­a­li­zi­ra­ne sku­pi­ne pod­je­tij, raz­šir­je­ne po vsej Evro­pi.

Indu­strij­ski motor­ji Per­kins

Motor­ji Per­kins zvi­šu­je­jo učin­ko­vi­tost in pro­duk­tiv­nost vaših naprav. Eki­pa BU-pro­da­je vam bo poma­ga­la naj­ti pra­vi motor, kot tudi pri­mer­ne doda­tne sestav­ne dele, za vaš pro­jekt in vas bo pod­pi­ra­la s celo­vi­to name­sti­tvi­jo in nasve­ti za apli­ka­ci­jo.

Več …

Per­kin­so­vi motor­ji za pogon gene­ra­to­jev

Več kot 85 let, Per­kins pro­i­zva­ja motor­je za agre­ga­te in gene­ra­tor­je; je ena izmed vodil­nih družb na sve­tu na podro­čju ele­k­trič­ne ener­gi­je (EP). Ne gle­de na to, ali gre za pomo­žne ali zasil­ne gene­ra­tor­je, kon­den­za­tor­je konič­nih obre­me­ni­tev, gene­ri­ra­nje pri­mar­ne ener­gi­je ali per­ku­sij­ske motor­je – pod­je­tje Per­kins nudi učin­ko­vi­te in zane­slji­ve reši­tve za vašo apli­ka­ci­jo.

Več …

Motor­ji in gene­ra­tor­ji za plo­vi­la (gene­ra­tor­ski seti na kro­vu)

Per­kin­so­vi motor­ji za plo­vi­la so sve­tov­no zna­ni po svo­ji zane­slji­vo­sti in robu­stno­sti ter se upo­ra­blja­jo že dese­tle­tja kot pogon­ski motor­ji na rekre­a­cij­skih plo­vi­lih, kot tudi na lad­jah. Per­kin­so­vi marin­ski motor­ji za gene­ra­tor­je ener­gi­je ima­jo vse ustre­zne med­na­ro­dne cer­ti­fi­ka­te in kla­si­fi­ka­ci­je.

Več …

Plin­ski motor­ji

Plin­ski motor­ji pod­je­tja Per­kins so vzdr­žlji­vi in zane­slji­vi – to doka­zu­je nji­ho­va vsa­ko­dnev­na apli­ka­ci­ja po celem sve­tu, v več raz­lič­nih oko­ljih in pogo­jih delo­va­nja. Zara­di niz­kih stro­škov v celo­tni življenj­ski dobi so ti izdel­ki še pose­bej varč­ni. Motor­ji seri­je 4000 in z nji­mi pove­za­ne reši­tve so na voljo v širo­kem nabo­ru delo­va­nja. Naši stro­kov­nja­ki so vam na voljo za pomoč pri dizaj­nu in spe­ci­fi­ka­ci­jah.

Več …
BU-nasve­ti za name­sti­tev in apli­ka­ci­jo

Stro­kov­na vgra­dnja naše­ga motor­ja v vašo napra­vo

Pro­daj­ni in apli­ka­tiv­ni inže­nir­ji iz pod­je­tja BU Power Systems vas bodo pod­pi­ra­li in vam nudi­li celo­stno sve­to­va­nje pri izved­bi opti­mal­nih reši­tev, pove­za­nih z motor­ji.
Pre­gled naših sto­ri­tev:
 • Sve­to­va­nje: Pro­jek­tna ana­li­za, kot tudi izde­la­va zah­tev stran­ke in razvoj kon­cep­tov za pri­pra­vo reši­tev, pove­za­nih z motor­ji
 • Delav­ni­ca teh­nič­ne inte­gra­ci­je, pod­pr­ta s CAD-pod­po­ro
 • Razvoj pro­to­ti­pa: Inte­gra­ci­ja motor­jev po meri s testi­ra­ni­mi doda­tni­mi sestav­ni­mi deli (vode­nje apli­ka­ci­je)
 • Iska­nje doba­vi­te­ljev: Komer­ci­al­no posre­do­va­nje in razvoj zane­slji­ve napo­ve­di in dostav­ne­ga postop­ka
 • Uspo­sa­blja­nje: Izo­bra­že­va­nje za ser­vi­sno orga­ni­za­ci­jo OEM (pro­i­zva­jal­ca ori­gi­nal­ne opre­me)
 • Garan­ci­ja: Podalj­ša­nje garan­cij­ske dobe na zah­te­vo
Stran­kam pri­ja­zne reši­tve za inte­gra­ci­jo motor­jev

Dodat­ki in doda­tni sestav­ni deli (kom­po­nen­te z doda­tno vre­dno­stjo)

Pod­je­tje BU Power Systems nudi reši­tve, ki so pri­la­go­je­ne vašim spe­ci­fič­nim zah­te­vam v zve­zi z ele­k­trič­no in meha­nič­no inte­gra­ci­jo vaših motor­jev Per­kins, npr. s SAE J1939 CAN kon­tro­lo busa, inte­gra­ci­jo indi­vi­du­a­li­zi­ra­ne­ga kabel­ske­ga sple­ta ali pri­la­go­je­ni­mi sis­te­mi hla­je­nja. Sis­tem­ske reši­tve, ki jih pri­po­ro­ča­jo naši apli­ka­tiv­ni inže­nir­ji, nudi­jo šte­vil­ne pred­no­sti:
 • Opti­mi­za­ci­ja vgra­dnje
 • Pre­iz­ku­še­ne kom­po­nen­te v skla­du s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi pro­i­zva­jal­ca
 • poe­no­sta­vi­tev sestave/namestitve
 • zmanj­ša­nje razno­li­ko­sti delov/prostor
 • zmanj­ša­nje možnih stro­škov orod­ja
 • poe­no­sta­vi­tev doku­men­ta­ci­je
 • izbor v skla­du s Per­kin­so­vi­mi spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi
 • upo­rab­nost
 • opti­mi­za­ci­ja stro­škov
Ponu­di­mo lah­ko nasle­dnje dodat­ke in doda­tne sestav­ne dele:– Name­sti­tev: konek­tor­ji SAE QuickFits, opre­ma, bla­žil­ci vibra­cij, leža­ji motor­ja
 • Sis­tem zra­če­nja: dušil­ci zvo­ka, raz­te­zni spo­ji, zrač­ni filtri/pipe, cevi, kom­pre­sor­ji, kon­trol­ni ven­ti­li
 • Sis­tem za gori­vo: fil­tri, pri­ključ­ki, odstra­nje­val­ci vode, rezer­vo­ar­ji, pipe
 • Sis­tem za ohla­ja­nje: radi­a­tor­ji, pred­grel­ni­ki, ven­ti­la­tor­ji, paso­vi, dis­tanč­ni­ki
 • Izho­dni sis­tem: hidra­vlič­ne pum­pe, menjal­ni­ki, sklop­ke, gene­ra­tor­ji
 • Elektronika/nadzor: instru­men­ti, zaslo­ni, sen­zor­ji, pospe­še­val­ni­ki, nape­lja­va
Name­sti­tev motor­ja
Nosil­ci motor­ja
SAE QuickFits,
Teko­či­ne
Sis­tem zra­ka
Izpu­šni lonec, cevi
Čistil­ci zra­ka /
Cevi
Kom­pre­sor zra­ka,
Var­no­stni ven­til
Sis­tem gori­va
Čistil­ci goriva,cevi,
Sepe­ra­tor vode
Poso­de za gori­vo,
Cevi gori­va
Sis­tem Hla­je­nja
Hla­dil­ni­ki vode,
Grel­ci
Ven­ti­la­tor,
Pogon ven­ti­la­tor­ja
PTO Kom­po­nen­te
Hidra­vlič­ne črpal­ke
Menjal­ni­ki
Gene­ra­tor­ji
Ele­k­tron­ske kom­po­nen­te
Nad­zor­ne plo­šče,
Štev­ci, Sen­zor­ji
Ele­k­trič­na nape­lja­va
Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on

Podalj­ša­na garan­ci­ja

Z vese­ljem vam bomo zago­to­vi­li zašči­tno pismo za motor Per­kins v garan­cij­skem roku Per­kins. Tu vam ponu­ja­mo raz­lič­ne možno­sti v zve­zi z garan­cij­skim obdo­b­jem gle­de na čas ali obra­to­val­ne ure.