Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­tion

Prze­dłu­żo­na Gwa­ran­cja

Dla­cze­go inwe­sto­wać w prze­dłu­że­nie gwa­ran­cji sil­ni­ków Per­kins?

Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­tion (prze­dłu­żo­na gwa­ran­cja) to naj­sku­tecz­niej­sza ochro­na sil­ni­ków Per­kins. Dostęp­ne ela­stycz­ne pakie­ty Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­tion chro­nią Cię przed nie­spo­dzie­wa­ny­mi rachun­ka­mi za napra­wę przy moż­li­wie naj­niż­szym pozio­mie kosz­to­wym.

Dzię­ki obszer­nej gwa­ran­cji możesz mieć pew­ność, że 100% kom­po­nen­tów Two­je­go sil­ni­ka Per­kins będzie obję­te warun­ka­mi gwa­ran­cji z wyłą­cze­niem kosz­tów kon­ser­wa­cji i szkód spo­wo­do­wa­nych nie­wła­ści­wą eks­plo­ata­cją. Wyso­ce wykwa­li­fi­ko­wa­ni tech­ni­cy ser­wi­so­wi gwa­ran­tu­ją nie­za­wod­ną obsłu­gę.

Two­je zale­ty:
  • Bez­kon­ku­ren­cyj­ny sto­su­nek jako­ści do ceny – bez nad­mier­nych kosz­tów
  • Ela­stycz­ne pakie­ty od dwóch do pię­ciu lat lub według okre­ślo­nych godzin pra­cy
  • Brak dodat­ko­wych opłat za pra­cę w trud­nych warun­kach
  • Wszyst­kie napra­wy są wyko­ny­wa­ne przez wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nych tech­ni­ków
  • Peł­na trans­pa­rent­nosc kosz­tów oraz moż­li­wość ich zarzą­dza­nia
  • Wyłącz­nie wyko­rzy­sta­nie ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins zapew­nia dłu­go­trwa­łą nie­za­wod­ność sil­ni­ka
  • Peł­na ochro­na przed nie­spo­dzie­wa­ny­mi kosz­ta­mi napra­wy
  • W przy­pad­ku sprze­da­ży maszy­ny wydłu­żo­na gwa­ran­cja prze­cho­dzi na kolej­ne­go wła­ści­cie­la
W jaki spo­sób uzy­skać prze­dłu­żo­ną gwa­ran­cję?

Zanim wyga­śnie stan­dar­do­wa gwa­ran­cja fabrycz­na musisz zapy­tać o Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­tion (prze­dłu­żo­na gwa­ran­cja) w BU Power Sys­tems – wyłącz­ny dys­try­bu­tor fir­my Per­kins. Aby dowie­dzieć się wię­cej pro­si­my skon­tak­tuj się z nami w każ­dej chwi­li za pośred­nic­twem nasze­go tele­fo­nu ser­wi­so­we­go +48 22 577 04 33.