Czy wiesz, że…

… Płyn chło­dzą­cy Per­kins Exten­ded Life został zapro­jek­to­wa­ny spe­cjal­nie dla Two­je­go sil­ni­ka Perkins

By 17. grudnia 2018 No Comments

i ma żywot­ność co naj­mniej dwa razy dłuż­szą niż kon­wen­cjo­nal­ne chłodziwa?

Możesz obni­żyć kosz­ty pły­nu chło­dzą­ce­go nawet o 50%. Dowiedz się wię­cej.

BU Power Systems