BU Power Systems wiadomości

Nowe biu­ro w Triveneto

By 14. grudnia 2018 No Comments

Nowe moż­li­wo­ści dla naszych klien­tów we Włoszech

Klien­ci fir­my Per­kins w całych Wło­szech zawsze otrzy­mu­ją naj­wyż­szy stan­dard usług oraz wspar­cia od nasze­go dys­try­bu­to­ra, BU Power Sys­tems Italia. 

Suk­ces Per­kin­sa w Wło­szech odzwier­cie­dla się w coraz więk­szej ilo­ści klien­tów poja­wia­ją­cych się w port­fo­lio dys­try­bu­to­ra. W celu cią­głe­go wzmac­nia­nia swo­jej pozy­cji i wycho­dze­niu na prze­ciw zróż­ni­co­wa­nym wymo­gom klien­tów, BU Power Sys­tems Ita­lia zain­we­sto­wał w cał­ko­wi­cie nowy oddział i warsz­tat pełen inno­wa­cji, miesz­czą­cy się w Mona­stier di Tre­vi­so, Veneto.

Nowy oddział zastą­pi fir­mo­we biu­ro w Meolo, Vene­to, któ­re zosta­ło otwar­te sie­dem lat temu.
Gdy jeden pełen suk­ce­sów roz­dział zamy­ka się, kolej­ny otwie­ra się w Mona­stier di Treviso.

Nowy oddział ma ponad 700 metrów kwa­dra­to­wych powierzch­ni warsz­ta­to­wej, któ­ra zawie­ra naj­now­szą zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię by ser­wi­so­wać i napra­wiać całą gamę sil­ni­ków Per­kin­sa od 8,2 – 597 kW (11 – 800 KM).

Dba­nie o naszych klientów

Nasze przy­by­cie do Mona­stier di Tre­vi­so przy­bli­ża nas do klien­tów w tej czę­ści Wło­szech gdzie popu­lar­ność Per­kin­sa jest moc­no usta­bi­li­zo­wa­na. Wie­le maszyn w rejo­nie jest napę­dza­na sil­ni­ka­mi Per­kins a ich wła­ści­cie­le będą teraz mie­li dostęp do jako­ści i pro­fe­sjo­na­li­zmu jaki ofe­ru­je BU Power Sys­tems Ita­lia, tuż po sąsiedzku. 

W raz z nowym biu­rem ope­ra­cyj­nym w Mona­stier di Tre­vi­so, Vene­to, BU Power Sys­tems Ita­lia ma moc­ne fun­da­men­ty, aby prze­wyż­szać potrze­by klien­tów w gamie ofer­ty sil­ni­ków, obsłu­gi posprze­da­żo­wej oraz dosta­wy czę­ści zamiennych.

Pół wie­ku sukcesu

Mar­ka Per­kins w Wło­szech prze­by­ła dłu­gą dro­gę, od 1960 kie­dy to otwar­to pierw­szy oddział sprze­da­ży. Od tam­te­go cza­su nasza dzia­łal­ność sta­ła się ugrun­to­wa­ną i sza­no­wa­ną czę­ścią kra­jo­bra­zu rol­ni­cze­go kraju. 

BU Power Systems