Czy wiesz, że…
29. lipca 2020

… tem­pe­ra­tu­ra spa­lin sil­ni­ka Per­kins® 854 wyno­si oko­ło 700 ° Celsjusza?

Jest to temperatura, w której lawa wybucha z wulkanu. (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
4. grudnia 2019

… Wyso­ko­ci­śnie­nio­we ukła­dy pali­wo­we Per­kins dzia­ła­ją przy ciśnie­niu 2000 barów?

To około 800 x więcej niż ciśnienie w oponach samochodowych. (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
10. lipca 2019

… BU Power Sys­tems posia­da obec­nie oko­ło 195 000 czę­ści zamiennych?

Łącznie te części zamienne mają całkowitą masę niecałe 160 000 kg - mniej więcej tyle, ile wynosi (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
17. grudnia 2018

… Płyn chło­dzą­cy Per­kins Exten­ded Life został zapro­jek­to­wa­ny spe­cjal­nie dla Two­je­go sil­ni­ka Perkins

i ma żywotność co najmniej dwa razy dłuższą niż konwencjonalne chłodziwa? (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
7. września 2018

W sil­ni­ku o pojem­no­ści 4,4 litra 360 000 litrów wody prze­pły­wa przez pom­pę wody co 24 godziny.

Jest to odpowiednik pięciu 40-metrowych kontenerów. (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
18. lipca 2018

… Typo­we mia­sto ma 100 ton pyłu i pia­sku na kilo­metr sześcienny?

Każda cząstka pyłu i żwiru może uszkodzić silnik. Oryginalny filtr powietrza Perkins zatrzymuje 99,99% cząsteczek, zapobiegając uszkodzeniom zaworów, pierścieni i turbosprężarek, jednocześnie maksymalizując przepływ powietrza. Dowiedz się więcej…
Read More
Czy wiesz, że…
12. marca 2018

… tur­bo­sprę­żar­ki Per­kins są pre­cy­zyj­nie pro­du­ko­wa­ne z tole­ran­cja­mi jak jed­na milio­no­wa milimetra?

Jest to jedna setna grubości kartki papieru. (więcej…)
Read More
BU Power Systems