Czy wiesz, że…
9. listopada 2020

… Per­kins testu­je dzia­ła­nie wszyst­kich czę­ści zamien­nych na symu­lo­wa­nej wyso­ko­ści 4500 metrów?

To prawie tak wysoko jak Mont Blanc, na wysokości 4 810 metrów, najwyższa góra w Alpach i  w  UE. Części zamienne Perkins są również testowane pod kątem ich tolerancji na wahania temperatury. Wynika to z faktu, że wiele silników Perkins…
Read More
Czy wiesz, że…
4. września 2020

… że ciśnie­nie sprę­ża­nia cylin­dra w sil­ni­ku Per­kin­sa wyno­si oko­ło 30–35 barów?

Odpowiada to w przybliżeniu ciśnieniu na głębokości 300 m. Jesteśmy już w  tak zwanym głębokim morzu. Wszystkie silniki Perkins mają wysoką jakość wykonania, a dzięki szczegółowym testom działają również w specjalnych warunkach. Ten przykład pokazuje, jak mocny jest silnik Perkins.…
Read More
Czy wiesz, że…
29. lipca 2020

… tem­pe­ra­tu­ra spa­lin sil­ni­ka Per­kins® 854 wyno­si oko­ło 700 ° Cel­sju­sza?

Jest to temperatura, w której lawa wybucha z wulkanu. (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
4. grudnia 2019

… Wyso­ko­ci­śnie­nio­we ukła­dy pali­wo­we Per­kins dzia­ła­ją przy ciśnie­niu 2000 barów?

To około 800 x więcej niż ciśnienie w oponach samochodowych. (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
10. lipca 2019

… BU Power Sys­tems posia­da obec­nie oko­ło 195 000 czę­ści zamien­nych?

Łącznie te części zamienne mają całkowitą masę niecałe 160 000 kg - mniej więcej tyle, ile wynosi (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
17. grudnia 2018

… Płyn chło­dzą­cy Per­kins Exten­ded Life został zapro­jek­to­wa­ny spe­cjal­nie dla Two­je­go sil­ni­ka Per­kins

i ma żywotność co najmniej dwa razy dłuższą niż konwencjonalne chłodziwa? (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
7. września 2018

W sil­ni­ku o pojem­no­ści 4,4 litra 360 000 litrów wody prze­pły­wa przez pom­pę wody co 24 godzi­ny.

Jest to odpowiednik pięciu 40-metrowych kontenerów. (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
18. lipca 2018

… Typo­we mia­sto ma 100 ton pyłu i pia­sku na kilo­metr sze­ścien­ny?

Każda cząstka pyłu i żwiru może uszkodzić silnik. Oryginalny filtr powietrza Perkins zatrzymuje 99,99% cząsteczek, zapobiegając uszkodzeniom zaworów, pierścieni i turbosprężarek, jednocześnie maksymalizując przepływ powietrza. Dowiedz się więcej…
Read More
Czy wiesz, że…
12. marca 2018

… tur­bo­sprę­żar­ki Per­kins są pre­cy­zyj­nie pro­du­ko­wa­ne z tole­ran­cja­mi jak jed­na milio­no­wa mili­me­tra?

Jest to jedna setna grubości kartki papieru. (więcej…)
Read More
Czy wiesz, że…
13. listopada 2017

… sil­ni­ki Per­kins są testo­wa­ne pod kątem spraw­no­ści w tem­pe­ra­tu­rze od ‑25 ° C do + 50 ° C?

Dzięki temu wszystkie części zamienne - takie jak rozruszniki i alternatory - działają niezawodnie nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Tutaj znajdziesz naszą obecną kampanię zimową, aby przejść przez zimę bez żadnych trudności.
Read More
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!