Opći uvjeti poslovanja
društva BU Power Sistemi d.o.o. za trgovinu i usluge

1. OPĆE ODREDBE

Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: „Uvjeti“) primjenjuju se na sve djelatnosti društva BU Power Sistemi d.o.o. za trgovinu i usluge (u daljnjem tekstu: „BU Power“ ili „Prodavatelj“) odnosno poslovne i pravne odnose u koje BU Power stupa. Ovi se Uvjeti također primjenjuju i ako se na njih ne pozivamo zasebno ili izričito. Svi opći uvjeti poslovanja naših kupaca, s kojima u okviru svoga poslovanja sklapamo trgovačke ugovore (u daljnjem tekstu: „Kupci“), a koji su djelomično ili u cijelosti u suprotnosti s ovim Uvjetima, izričito se odbacuju i ne predstavljaju sastavni dio ugovora, čak i ako prihvatimo narudžbu koja nije u suprotnosti s istima. Prodavatelj će na službenom memorandumu naznačiti da su Uvjeti objavljeni na njegovoj internetskoj stranici te su u svakom trenutku dostupni. Po ispostavljanju narudžbenice i/ili potpisu dostavnice smatrat će se da je Kupac upoznat s Uvjetima, da je iste zaprimio/preuzeo, da je iste u cijelosti pročitao, da iste u potpunosti razumije i da je s njima suglasan te da ih prihvaća u cijelosti. Nije dopušteno samo djelomično prihvaćanje ovih Uvjeta, a nisu dopušteni niti rezervacije na pojedine dijelove Uvjeta. Bilo kakav sporazum ili izjava koji odstupaju od ovih Uvjeta, kao i bilo kakva izmjena i dopuna ovih Uvjeta, obvezujući su samo u slučaju naše izričite i pisane potvrde. Posebne odredbe i uvjeti koji se odnose na Kupca koji je potrošač u skladu s definicijom potrošača prema Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14 i 110/15), primjenjuju se na Kupca koji je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: „Potrošač“).
2. POSTUPAK NARUDŽBE
Naše ponude, procjene troškova i ponuđene cijene nisu obvezujuće. Kupac može predati narudžbu za proizvod ili uslugu na temelju naše neobvezujuće ponude. U slučaju prihvata narudžbe, ista će biti prihvaćena isključivo pod uvjetom valjanog prihvata i primjene ovih Uvjeta. Ugovor s Kupcem zaključuje se nakon što Kupac zaprimi našu potvrdu primitka narudžbe. Ugovor se također smatra sklopljenim ukoliko izvršimo narudžbu bez izričite potvrde narudžbe, a Kupac prihvati takvo izvršenje. Potvrdu narudžbe ispostavljamo u roku od 14 (četrnaest) dana nakon primitka narudžbe.
3. CIJENE
Osim ukoliko bi bilo ugovoreno drukčije, naše se cijene primjenjuju „franko tvornica“ (ex factory), što znači da transport i ambalaža nisu uključeni u cijenu nego se naplaćuju zasebno. Porez na dodanu vrijednost nije uključen u naše opće cijene. On se obračunava na dan ispostavljanja računa u zakonom propisanom iznosu, te se iskazuje zasebno. U slučaju izvoza robe u inozemstvo, Kupac je isključivo odgovoran za sve izdatke i pristojbe. S Kupcem je moguće dogovoriti popuste, ali za svaki pojedini slučaj zasebno, i to u pisanom obliku.
4. UVJETI PLAĆANJA
Računi ispostavljeni Kupcima dospijevaju u roku od 14 (četrnaest) dana nakon ispostavljanja istih, odnosno, u slučaju ugovora o djelu, u roku od jednog dana nakon što Kupac preuzme djelo. Na nepravovremeno plaćene iznose obračunava se zakonska zatezna kamata. Kupac je također obvezan nadoknaditi bilo kakvu dodatnu štetu koja eventualno nastane uslijed njegova kašnjenja s plaćanjem. Ukoliko su za izvršenje naručenih usluga potrebni određeni pripremni radovi, bit ćemo ovlašteni zatražiti od Kupca odgovarajući predujam. Prijeboj od strane Kupca moguć je isključivo s protutražbinama Kupca koje su istovrsne, dospjele i nesporne.
5. ISPORUKA I ROK ISPORUKE
Kod ugovaranja rokova za provedbu ugovora pretpostavlja se da su nam u predviđenim rokovima dostavljeni svi potrebni podaci, odobrenja, suglasnosti i ostala dokumentacija koju je sastavio Kupac. Ukoliko to nije slučaj, naši će rokovi isporuke biti odgovarajuće odgođeni. Ukoliko je za ispunjenje naših obveza ugovoren određeni rok, ali ispunjenje nije ugovoreno za određeni dan, svoje ćemo obveze moći ispuniti u bilo kojem trenutku prije isteka tog roka ili dana, pod uvjetom da Kupca u primjerenom roku obavijestimo o namjeravanom ispunjenju. Ukoliko bismo tijekom izvršenja narudžbe utvrdili da je konačna cijena viša od cijene navedene u procjeni troškova za više od 10%, obustavit ćemo radove i o tome obavijestiti Kupca. Na temelju te obavijesti Kupac može stornirati narudžbu i raskinuti ugovor, ali ćemo ipak biti ovlašteni obračunati do tada izvršene usluge prema cijeni u skladu s procjenom troškova. Ukoliko nakon zaključenja ugovora bez naše krivnje nastupe određene okolnosti koje otežavaju ili onemogućuju ispunjenje naših obveza (kao što su npr. viša sila, štrajk u poslovanju, smetnje u radu, bolest osoblja, krađa, požar, tehničke smetnje, smetnje u vezi s izvozom, nestanak struje, kvar na računalnoj mreži, kašnjenje isporuke robe, i sl.), imat ćemo pravo na neispunjenje svojih obveza. Ukoliko takve okolnosti ne bi bile samo privremene, nego potraju dulje od mjesec dana, bit ćemo ovlašteni raskinuti ugovor. Obvezni smo što je prije moguće obavijestiti Kupca o nastupu takvih okolnosti. U slučaju kašnjenja s ispunjenjem, za koje nismo odgovorni (kao npr. ukoliko kašnjenje proizađe iz okolnosti navedenih u prethodnom stavku), Kupac neće biti ovlašten odmah raskinuti ugovor, nego nam je dužan omogućiti odgovarajući dodatni rok za ispunjenje. U slučaju kašnjenja s ispunjenjem, za koje jesmo odgovorni, Kupac će nas u roku od 5 dana pisanim putem obavijestiti želi li da isporuka bude izvršena u odgovarajućem dodatnom roku ili želi raskinuti ugovor. Ukoliko ne budemo obaviješteni o takvoj odluci, ugovor može biti raskinut isključivo ako isporuka ne bude izvršena ni u odgovarajućem dodatnom roku. Kupac će u tom slučaju imati pravo na naknadu štete na koju se primjenjuju ograničenja odredbi članka 10. ovih Uvjeta. Kupac ne može raskinuti ugovor zbog kašnjenja s isporukom neznatnog dijela proizvoda.
6. KAKVOĆA, PREUZIMANJE, ISPUNJENJE
Kod podataka koji su priloženi isporučenom proizvodu riječ je o podacima o njegovoj kakvoći, a ne o jamstvu. Osim ukoliko bi bilo ugovoreno drukčije, naši proizvodi odgovaraju propisima i tehničkim specifikacijama koji se primjenjuju u Hrvatskoj. U slučaju isporuke proizvoda na temelju posebno ugovorenih specifikacija, isti moraju odgovarati isključivo ugovorenim specifikacijama. Osim ukoliko bi bilo ugovoreno drukčije, mjesto ispunjenja je naš poslovni prostor u Viškovu, pri čemu Kupac može preuzeti kupljene proizvode u našem poslovnom prostoru ili mu isti mogu biti dostavljeni o njegovom trošku. Rizik od slučajnog oštećenja prilikom transporta snosi Kupac, pri čemu na zahtjev i o trošku Kupca također možemo osigurati proizvode za vrijeme transporta. Osim ukoliko bi bilo ugovoreno drukčije, mi ćemo s dužnom pažnjom odabrati vrstu ambalaže i slanja. Djelomično ispunjenje je dopušteno, pod uvjetom da odgovara potrebama Kupca. Pod istim uvjetima dopuštena su i manja odstupanja od ugovorene količine prilikom ispunjenja. Kupac ne može odbiti primitak isporučenog proizvoda zbog zanemarivih nedostataka i odstupanja koja su uobičajena u trgovini. Svoje ugovorne obveze možemo prenijeti na treće osobe, pri čemu ćemo Kupca, koji je Potrošač, obavijestiti o tome tko će preuzeti i ispuniti naše obveze. U slučaju neprihvaćanja isporuke od strane Kupca, rizik od slučajnog oštećenja prelazi na njega te je on dužan nadoknaditi nam štetu koja eventualno nastane uslijed njegovog neprihvaćanja isporuke ili drugih povreda njegovih ugovornih obveza.
7. MATERIJALI I DOKUMENTACIJA
Naše ponude, specifikacije, te ostala dokumentacija i materijali koje ispostavljamo, mogu se upotrebljavati isključivo u skladu s ugovorenom namjenom. Zadržavamo vlasništvo i sva autorska prava i druga srodna prava te prava industrijskog vlasništva. Umnožavanje, javno objavljivanje i ostala upotreba dopušteni su isključivo uz našu prethodnu pisanu suglasnost. Ukoliko ne dođe do sklapanja ugovora ili dostavljena dokumentacija / materijali nisu potrebni za daljnje ispunjenje ugovora, Kupac će bez nepotrebnog odlaganja vratiti zaprimljenu dokumentaciju / materijale.
8. POPRAVCI, ODRŽAVANJE I OSTALE USLUGE
Popravci: Popravci se vrše prema zasebnom sporazumu s Kupcem, i to u ugovorenom opsegu. Prije zaključenja sporazuma, Kupac je obvezan obavijestiti nas o svim okolnostima koje bi mogle utjecati na izvršenje. Ukoliko se ispostavi da izvršenje nije moguće u ugovorenom opsegu, o tome ćemo bez odlaganja obavijestiti Kupca koji može stornirati narudžbu ili od nas zatražiti da nastavimo s izvršenjem radova u izmijenjenom opsegu. U svakom slučaju bit ćemo ovlašteni obračunati dotada izvršene radove. S Kupcem možemo ugovoriti uračunavanje nekog predmeta u vlasništvu Kupca, što znači da bi nam Kupac prodao taj predmet za dogovorenu cijenu. U tom slučaju Kupac je, prema važećim propisima, odgovoran za nedostatke na tom predmetu. Cijena uračunatog predmeta ovisi o mogućnostima njegova popravka. Ukoliko se određeni dijelovi ne mogu popraviti, mi ćemo ih zamijeniti i uzeti to u obzir prilikom određivanja cijene, a zamijenjeni dijelovi bit će vraćeni Kupcu na njegov zahtjev. Ukoliko Kupac zatraži posebnu tuning obradu ili preradu Oldtimer-predmeta, obvezni smo uredno i stručno izvršiti ugovorene radove, ali nismo obvezni pritom ostvariti određeni uspjeh, osim ukoliko bi bilo ugovoreno drukčije. Održavanje: Usluge održavanja pružamo na temelju zasebnog sporazuma s Kupcem, i to u ugovorenom opsegu. Ukoliko Kupac želi da izvršimo usluge koje izlaze iz okvira održavanja (npr. usluge za produljenje roka trajanja), to će također biti predmetom zasebnog sporazuma. S Kupcem također možemo ugovoriti da u određenom razdoblju preuzmemo otklanjanje nedostataka i/ili pogrešaka na nekom predmetu, pri čemu će nam Kupac omogućiti pristup predmetu na kojem je potrebno izvršiti popravke, te nam staviti na raspolaganje sve što je potrebno za nesmetano i/ili pravovremeno izvršenje radova. Ukoliko Kupac ne ispuni svoje obveze, bit ćemo ovlašteni zatražiti naknadu zbog nastalih problema i/ili zbog kašnjenja. Savjetovanje: Savjetovanje o prikladnosti i upotrebi naših proizvoda vrši se u skladu sa sporazumom, na temelju podataka i dokumenata koje nam Kupac stavi na raspolaganje, pri čemu takvo savjetovanje ne obuhvaća kontrolu u vezi s postavljanjem, ugrađivanjem i/ili montažom predmetnog proizvoda. Montaža: Montaža se vrši na temelju zasebnog sporazuma. Kupac je dužan o vlastitom trošku pravovremeno omogućiti pristup mjestu montaže, staviti na raspolaganje radni prostor bez naknade, upozoriti nas na eventualne rizike i specifičnosti kod montaže, te nam omogućiti sve što je potrebno za izvršenje montaže bez nepotrebnih problema i odgoda. Ukoliko Kupac ne ispuni svoje obveze, bit ćemo ovlašteni zatražiti naknadu zbog nastalih problema i zbog kašnjenja.
9. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE
Materijalni nedostaci: Kupac je obvezan po preuzimanju, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana pažljivo pregledati proizvod i bez odlaganja nas obavijestiti o eventualnim materijalnim nedostacima. Obavijest mora sadržavati precizan opis nedostataka te Kupčev poziv da pregledamo proizvod. Ovo također važi u slučaju isporuke proizvoda trećoj osobi prema nalogu Kupca. Kad je Kupac pregled izvršio u našoj nazočnosti, dužan nam je odmah priopćiti svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka proizvoda, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripadaju. Ukoliko je nedostatak nemoguće zapaziti pažljivim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda (tzv. skriveni nedostatak), Kupac nas je dužan o istome obavijesti bez odgađanja čim mu skriveni nedostatak postane uočljiv. Ukoliko nas Kupac ne obavijesti bez odgađanja o vidljivom ili skrivenom nedostatku na prethodno opisani način, preuzeti proizvod smatrat će se prihvaćenim, a Kupac gubi prava koja bi mu eventualno pripadala po osnovi proizvoda s nedostatkom. Nakon otkrivanja nedostatka, Kupac neće poduzimati nikakve radnje koje bi mogle otežati ili onemogućiti pregled predmeta, utvrđivanje nedostataka, njihovo otklanjanje ili zamjenu predmeta ugovora, te će nam bez nepotrebnog odlaganja omogućiti pregled nedostatka tijekom uobičajenog radnog vremena. Ukoliko Kupac uloži prigovor za koji zna ili bi morao znati da nije osnovan, Kupac nam je dužan nadoknaditi sve pritom nastale troškove. Mi nećemo odgovarati za nedostatke koji nastanu na isporučenom predmetu zbog neodgovarajućeg rukovanja od strane Kupca ili treće osobe (uključujući i nedostatke nastale uslijed pogrešne ugradnje ili montaže), kao ni za poslovno uvjetovano habanje predmeta koje isporučimo, te za materijalne nedostatke u slučaju prodaje rabljenih proizvoda. U slučaju materijalnog nedostatka, Kupcu ćemo zamijeniti robu ili otkloniti materijalni nedostatak (naknadno ispunjenje). Pritom nastale troškove obvezni smo snositi sami. Kad Kupcu bude dostavljen drugi predmet bez nedostataka, Kupac je u obvezi vratiti nam predmet s nedostatkom. Ukoliko ne uspijemo otkloniti nedostatak u odgovarajućem roku, odnosno ukoliko nam propadnu dva pokušaja otklanjanja nedostatka, ili ukoliko odbijemo dodatno ispunjenje, Kupac će imati pravo zatražiti, prema vlastitom izboru, smanjenje cijene ili raskid ugovora. Ukoliko je riječ o manjem i neznatnom nedostatku, Kupac nema pravo na raskid ugovora. Od Kupca možemo zatražiti da nas u odgovarajućem roku obavijesti o svojoj odluci; u protivnom, može raskinuti ugovor tek po proteku dodatnog odgovarajućeg roka za ispunjenje. Za skrivene nedostatke odgovorni smo isključivo ako su uočeni u roku od 6 mjeseci od predaje predmeta. Svi zahtjevi i prava Kupca u vezi s materijalnim nedostacima prestaju važiti u roku od dvije godine nakon što Prodavatelju bude dostavljena obavijest o nedostacima. Potrošač: Bez obzira na gore navedeno, Kupac, koji je Potrošač, može nas u roku od dva mjeseca od svoga otkrića obavijestiti o nedostatku uočenom u roku od dvije godine od preuzimanja predmeta. U slučaju vidljivih nedostataka, Kupac, koji je Potrošač, nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, te njegova obavijest o materijalnom nedostatku ne treba sadržavati detaljan opis nedostatka i poziv Prodavatelju da pregleda proizvod. Kupac, koji je Potrošač, također uvijek može zbog materijalnog nedostatka na robi zatražiti: da materijalni nedostatak bude otklonjen ili da se snizi cijena, ili da proizvod bude zamijenjen novim proizvodom bez nedostataka, odnosno da mu bude vraćen cjelokupni plaćeni iznos. Kupac u svakom slučaju smije zatražiti da mu se nadoknadi cjelokupna šteta nastala uslijed materijalnog nedostatka, uključujući štetu zbog ostvarenja ovog prava (npr. troškove slanja predmeta s nedostatkom natrag na mjesto otpremanja). Odgovorni smo isključivo za nedostatke uočene u roku od 2 godine od predaje predmeta. Svi zahtjevi i prava Kupca, koji je Potrošač, prestaju važiti u roku od dvije godine nakon što Prodavatelju bude dostavljena obavijest o nedostacima u skladu s prethodnim stavkom. Pravni nedostaci: S naslova odgovornosti za pravne nedostatke, Kupac ima zakonsko pravo na podnošenje zahtjeva.
10. ODGOVORNOST ZA NAKNADU ŠTETE
Odgovornost za grubu nepažnju i namjeru: Kupcu odgovaramo za štetu koja nastane uslijed neispunjenja ili neodgovarajućeg ispunjenja naših obveza zbog namjere ili grube nepažnje. Isto važi i za prouzročenu nematerijalnu štetu u slučaju smrti, tjelesne ozljede ili narušenog zdravlja. Ograničenje odgovornosti: Nećemo odgovarati za štetu koja je Kupcu prouzročena uslijed neispunjenja naših obveza zbog obične nepažnje. Ovo također važi ukoliko naši radnici ili pomoćnici počine povredu ugovornih obveza i pritom prouzroče štetu zbog obične nepažnje. Ukoliko Kupac želi ostvariti neko svoje pravo prema nama zbog toga što nije mogao upotrijebiti predmet, on će nas o tome obavijestiti i pružiti nam priliku da mu u predmetnom roku stavimo na raspolaganje zamjenu za predmet koji nije u mogućnosti koristiti. Ukoliko Kupac to propusti učiniti, iako bismo u danim okolnostima bili u mogućnosti staviti mu na raspolaganje zamjenski predmet, naknada štete za koju odgovaramo Kupcu bit će ograničena na troškove zamjenskog predmeta koji nam nastanu. Ne odgovaramo za slučajno nastalu štetu na predmetima koji pripadaju Kupcu ili su nam ustupljeni, posebice u okviru probnog rada ili probne vožnje. Jamstvo za proizvod: Za štetu koja nastane kad greška na proizvodu prouzroči smrt, tjelesnu ozljedu ili narušavanje zdravlja, odnosno kad zbog greške na proizvodu nastane šteta na nekoj drugoj stvari, odgovaramo u skladu s općim odredbama o naknadi štete i odredbama o odgovornosti za neispravan proizvod sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj, 35/2005, zajedno s izmjenama i dopunama). Za uništenje ili oštećenje stvari nastale zbog našeg neispravnog proizvoda Kupac ima pravo na naknadu samo za dio štete koji prelazi kunsku protuvrijednost iznosa od 500 eura, obračunato prema srednjem tečaju HNB-a. Naša je odgovornost isključena ukoliko dokažemo da je šteta nastala: (i) na način da mi nismo stavili proizvod u promet; (ii) da je na temelju okolnosti slučaja vjerojatno da neispravnost, a ni njezin uzrok, nisu postojali u vrijeme kad smo stavili proizvod u promet; (iii) da proizvod nije proizveden ni stavljen u promet u okviru našeg poslovanja; (iv) da je neispravnost posljedica pridržavanja prisilnih propisa koji su bili na snazi u trenutku kad smo stavili proizvod u promet; (v) da stanje znanosti ili tehničkog znanja u vrijeme stavljanja proizvoda u promet nije omogućavalo otkrivanje neispravnosti; (vi) da je šteta prouzročena isključivo radnjom Kupca ili osobe za koju on odgovara, odnosno radnjom treće osobe koju mi nismo mogli predvidjeti i čije posljedice nismo mogli izbjeći ili otkloniti. Djelomično se oslobađamo odgovornosti ako je nastanku štete djelomično pridonio Kupac ili osoba za koju on odgovara. Naša je odgovornost isključena ukoliko je šteta nastala krivnjom Kupca ili treće osobe koji nisu upotrebljavali proizvod na uobičajeni ili primjereni način i/ili nisu rukovali proizvodom u skladu s uputama, deklaracijama ili specifikacijama u vezi s proizvodom i/ili su upotrebljavali proizvod u svrhu koja nije u skladu s propisima. Ukoliko je to potrebno sukladno primjenjivim zakonskim odredbama, Prodavatelj će izdati jamstvo za ispravnost prodane stvari (garanciju) za određeni proizvod. Isključenje odgovornosti: Bilo kakva odgovornost Prodavatelja koja nadilazi odgovornost za naknadu štete u skladu s odredbama ovog članka Uvjeta izričito je isključena. Ograničenja i isključenja odgovornosti u skladu s odredbama ovog članka 10. Uvjeta također važe i u odnosu na naše suradnike i pomoćnike, te u korist istih. U odnosu na Kupca, koji je Potrošač, a sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ne postoji isključenje ili ograničenje odgovornosti Prodavatelja za štetu uzrokovanu smrću ili tjelesnom ozljedom Kupca koji je Potrošač, ako je šteta posljedica štetne radnje Prodavatelja.
11. OSIGURANJE TRAŽBINA
Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva: Isporučena roba predstavlja naše vlasništvo sve do podmirenja svih tražbina iz ugovornog odnosa s Kupcem, koji je povezan s isporučenim predmetom (kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva). Ukoliko Kupac ne ispuni pravovremeno svoje obveze, ovlašteni smo raskinuti ugovor i zatražiti povrat isporučene robe. Kupac je obvezan čuvati za nas robu s pažnjom dobrog gospodarstvenika, te prema potrebi izvršiti radove održavanja, te nas u slučaju da treće osobe polažu pravo na isporučenu robu, bilo putem zapljene ili na drugi način, bez odlaganja o tome pisanim putem obavijestiti. Na zahtjev Prodavatelja, ugovori o kupoprodaji s pridržajem prava vlasništva, sklapat će se u obliku javno ovjerovljene isprave. Od trenutka od kad Kupac preuzme robu, snosi rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari. U slučaju prerade, sjedinjenja ili miješanja robe u smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/1996, zajedno s izmjenama i dopunama), Kupac je obvezan omogućiti nam ovisno o nastaloj situaciji: (i) povrat robe u prijašnje stanje, ukoliko je to moguće; (ii) brinuti se o suvlasničkom dijelu na novonastalim predmetima u visini vrijednosti naše tražbine, ukoliko vraćanje u prijašnje staje nije moguće niti dopušteno, odnosno ovisno o našim interesima razvrgnuti suvlasničku zajednicu ili ustupiti predmet ostalim suvlasnicima uz naknadu; i (iii) ustupiti nam pravo na naknadu štete u slučaju da nije nastao novi predmet, ali povrat u prijašnje stanje nije moguć zbog nerazmjerno velikih troškova . U okviru redovnog poslovanja Kupac može normalno raspolagati isporučenom robom, ali istu ne smije založiti ili je upotrijebiti kao osiguranje. Kupac je također ovlašten prodati robu, ali isključivo pod uvjetom da nam ustupi cjelokupne tražbine nastale u okviru prodaje u visini konačnog iznosa naše tražbine. Kupac je u načelu ovlašten sam naplatiti predmetne tražbine, ali smo mi ovlašteni opozvati tu punomoć za naplatu i sami naplatiti tražbine ukoliko Kupac ne ispuni svoje obveze prema nama, odnosno ukoliko kasni ili je nad njim pokrenut stečajni ili predstečajni postupak ili pak postupak izvanredne uprave. Kupac će nam na zahtjev staviti na raspolaganje sve podatke i dokumentaciju potrebnu za ostvarenje naših prava. Ukoliko naše osiguranje premašuje vrijednost svih naših tražbina za više od 10 (deset) posto, obvezni smo na zahtjev Kupca otpustiti višak osiguranja iznad 10 (deset) posto, pri čemu smo slobodni sami odlučiti koji ćemo dio osiguranja otpustiti. Pravo zadržavanja i založno pravo: Na predmetima koje nam Kupci predaju radi popravka ili održavanja imamo pravo zadržavanja i založno pravo radi osiguranja tražbina iz poslovnog odnosa s Kupcem. Po dospijeću tražbina ti predmeti mogu biti prodani izvansudskim putem.
12. OBRADA PODATAKA I POVJERLJIVOST
Kupac nas s potpisom ugovora ovlašćuje za obradu i korištenje podataka dobivenih od Kupca za potrebe poslovnog odnosa, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.) (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) Republike Hrvatske. Cjelokupna korespondencija, uključujući elektroničke poruke, koja je razmijenjena s Kupcem smatra se povjerljivom i s njome se mora postupati jednako kao s povjerljivim podacima.
13. MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST
Na sve ugovorne odnose, uključujući predugovorne odnose i prava koja iz njih proizlaze, primjenjuje se hrvatsko pravo, uz isključenje kolizijskih normi. Primjena Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) izričito je isključena. Za rješavanje svih eventualnih sporova nadležan je mjesno nadležni sud u Rijeci, ali tražbine prema Kupcu mogu biti ostvarene i putem nekog drugog suda koji je mjesno nadležan za tu stvar.
14. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi se Uvjeti primjenjuju od 01.06.2018. i dostupni su od tog dana u poslovnom prostoru kao i na internetskoj stranici Prodavatelja http://www.bu-perkins.hr. Ukoliko bi pojedine odredbe ovih Uvjeta bile ništave, neprovedive ili nevažeće, preostale odredbe ovih Uvjeta ostat će nepromijenjene i nastavit će se primjenjivati. Ništave, neprovedive ili nevažeće odredbe bit će zamijenjene novim i važećim odredbama, pri čemu će se polaziti od gospodarske svrhe koja se željela postići ništavom, neprovedivom ili nevažećom odredbom. Prodavatelj ima pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i ažurirati ove Uvjete, pri čemu će se izmijenjeni i ažurirani Uvjeti primjenjivati od dana objave istih od strane Prodavatelja na njegovoj internetskoj stranici http://www.bu-perkins.hr.