BU Power Sys­tems pos­ta­je pri­vre­me­ni ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter za Azer­baj­džan, Gru­zi­ju i Armeniju

 

BU Power Sys­tems na EIMA‑i 2021

 

10 godi­na BU Power Sys­tems u Italiji

 

BU Power Sys­tems dobit­nik je nagra­de dobav­lja­ča BOMAG

1 4
1 4

BU Power Sys­tems novosti

BU Power Sys­tems News
6. Octo­ber 2021

BU Power Sys­tems pos­ta­je pri­vre­me­ni ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter za Azer­baj­džan, Gru­zi­ju i Armeniju

Ovih se dana suši tin­ta na novom ugo­vo­ru. BU Power Sys­tems sada je odgo­vo­ran za pro­da­ju i after­sa­les Per­kins dizel i plin­skih moto­ra, kao i Per­kins brod­skih moto­ra za tro­gra­nič­nu regi­ju na Kav­ka­zu. Ovo je prvi pot­hvat tvrt­ke izvan granica… 
BU Power Sys­tems News
23. Sep­tem­ber 2021

BU Power Sys­tems na EIMA‑i 2021

Odbro­ja­va­nje je poče­lo. Nakon uspješ­nog EIMA Digi­tal Pre­vi­ew 2020, “ana­log­ni” EIMA otvo­rit će svo­ja vra­ta u Bolog­ni od 19. do 23. lis­to­pa­da 2021. EIMA, kao među­na­rod­na izlož­ba stro­je­va za poljo­pri­vre­du i vrtlar­stvo, sma­tra se jed­nim od naj­važ­ni­jih indus­trij­skih doga­đa­ja u… 
BU Power Sys­tems News
21. June 2021

10 godi­na BU Power Sys­tems u Italiji

2021. sla­vi­mo 10. godiš­nji­cu dje­lo­va­nja u Ita­li­ji. Od ožuj­ka 2011., BU Power Sys­tems Italy eks­klu­ziv­ni je Per­kins dis­tri­bu­ter u Ita­li­ji. Tri loka­ci­je, Giro­ni­co (u bli­zi­ni Comoa), podruž­ni­ca Monas­ti­er di Tre­vi­so (bli­zu Vene­ci­je) i podruž­ni­ca Imo­la, nude kom­ple­tan ras­pon Per­kins proizvoda… 
BU Power Sys­tems News
4. Novem­ber 2020

BU Power Sys­tems dobit­nik je nagra­de dobav­lja­ča BOMAG

Tvrt­ka BOMAG, svjet­ski lider na trži­štu teh­no­lo­gi­je zbi­ja­nja i pro­izvo­đač stro­je­va za zbi­ja­nje tla, asfal­ta i otpa­da, sva­ke godi­ne dodje­lju­je nagra­de dobav­lja­ča za izvan­red­ne per­for­man­se i part­ner­stvo sa svo­jim dobav­lja­či­ma. Kao kva­li­te­tan pro­izvo­đač, tvrt­ka pos­tav­lja naj­vi­še zah­tje­ve pre­ma vlas­ti­tim proizvodima.… 
BU Power Sys­tems News
4. Sep­tem­ber 2020

EIMA Digi­tal­na pret­pre­mje­ra od 11. do 15. stu­de­nog 2020.

Event u Bolog­ni — jedan od naj­važ­ni­jih svjet­skih indus­trij­skih doga­đa­ja s goto­vo 2.000 tvrt­ki sudi­oni­ka i ukup­no 320.000 posje­ti­te­lja u pos­ljed­njem izda­nju bit će pre­tvo­ren u digi­tal­ni doga­đaj od 11. do 15. stu­de­nog 2020. Tako orga­ni­za­to­ri pred­stav­lja­ju apso­lut­nu ino­va­ci­ju na… 
Arhi­va

Više infor­ma­ci­ja pro­na­đi­te u našoj arhi­vi vijesti …

Jes­te li zna­li da …

Jes­te li zna­li da …
9. Novem­ber 2020

… Per­kins tes­ti­ra funk­ci­ju svih rezerv­nih dije­lo­va na simu­li­ra­noj nad­mor­skoj visi­ni od 4.500 metara?

To je goto­vo jed­na­ko viso­ko kao Mont Blanc, na 4.810 meta­ra naj­vi­še pla­ni­ne u Alpa­ma i EU. Per­kins rezerv­ni dije­lo­vi tako­đer su tes­ti­ra­ni na tole­ran­ci­ju na tem­pe­ra­tur­ne fluk­tu­aci­je. To je zato što mno­gi Per­kins moto­ri rade u nekim od najzahtjevnijih… 
Jes­te li zna­li da …
7. Sep­tem­ber 2020

… je tlak kom­pre­si­je cilin­dra u Per­kins moto­ru oko 30–35 bara?

To pri­bliž­no odgo­va­ra tla­ku na 300 m dubi­ne. Dak­le, već se nala­zi­mo u podru­čju mora gdje nema svje­tla — tako­zva­nom dubo­kom moru. Svi Per­kins moto­ri su viso­kok­va­li­tet­nog dizaj­na i zahva­lju­ju­ći opsež­nim tes­ti­ra­nji­ma tako­đer se izvr­s­no pona­ša­ju u poseb­nim uvje­ti­ma. Ovaj… 
Jes­te li zna­li da …
13. August 2020

… je tem­pe­ra­tu­ra ispu­ha Per­kins® 854 moto­ra oko 700 ° C?

To je tem­pe­ra­tu­ra na kojoj lava erup­ti­ra iz vul­ka­na. (more…)
Arhi­va

Više od “Jes­te li zna­li…” blog