BU Power Systems News

Novi ured u Trivenetu

By 14. December 2018 No Comments

Per­kins kup­ci diljem Ita­li­je uvi­jek dobi­va­ju naj­vi­še stan­dar­de uslu­ga, savje­ta i podr­ške od stra­ne našeg dis­tri­bu­te­ra — BU Power Sys­tems Italija.

Per­kins ostva­ru­je kon­ti­nu­ira­ni uspjeh u Ita­li­ji uz posred­stvo dis­tri­bu­te­ra dono­se­ći sve veći broj kupa­ca. Kako bi dodat­no oja­ča­la svo­ju spo­sob­nost da zado­vo­lji raz­li­či­te potre­be tih kupa­ca, BU Power Sys­tems Ita­lia ula­že u pot­pu­no novu gra­nu i ino­va­tiv­nu radi­oni­cu u Monas­ti­eru, Tre­vi­so, Veneto.

Nova podruž­ni­ca zamje­nju­je ured tvrt­ke u Meolu (Vene­to), koja je otvo­re­na pri­je sedam godi­na. Kako se jed­no uspješ­no poglav­lje zatva­ra, dru­go zapo­či­nje u Monas­ti­eru u Tre­vi­su. Nova podruž­ni­ca ima više od 700 četvor­nih meta­ra rad­nog pros­to­ra, zajed­no s naj­mo­der­ni­jom teh­no­lo­gi­jom za odr­ža­va­nje i popra­vak cije­log asor­ti­ma­na Per­kins moto­ra od 8,2 do 597 kW (11–800 KS).

Naš dola­zak u Monas­ti­er u Tre­vi­su pri­bli­ža­va nas kup­ci­ma u dije­lu Ita­li­je gdje je popu­lar­nost Per­kin­sa već čvr­sto ute­me­lje­na. Mno­ge stro­je­ve na tom podru­čju pokre­ću Per­kins moto­ri i nji­ho­vi će vlas­ni­ci sada ima­ti kva­li­te­tu i pro­fe­si­onal­nost koju BU Power Sys­tems Ita­li­ja dono­si, toč­no na pra­gu. S novim ope­ra­tiv­nim ure­dom u Monas­ti­eru (Tre­vi­so, Vene­to), BU Power Sys­tems Ita­li­ja pos­tav­lja snaž­ne teme­lje koji nadi­la­ze potre­be kupa­ca cije­log asor­ti­ma­na moto­ra, podr­ške nakon pro­da­je i ispo­ru­ke rezerv­nih dijelova.

Per­kins brend u Ita­li­ji pre­šao je dalek put otka­ko smo otvo­ri­li našu prvu trgo­vi­nu u zem­lji još 1960-ih godi­na. Od tada je naše pos­lo­va­nje pos­ta­lo afir­mi­ran i cije­njen dio poljo­pri­vred­nog kra­jo­bra­za zemlje.

BU Power Systems