Jeste li znali da …
4. December 2019

… Per­kins viso­ko­tlač­ni sus­ta­vi gori­va rade na 2000 bara?

To je otprilike 800 x više od tlaka u automobilskim gumama. (more…)
Read More
Jeste li znali da …
10. July 2019

… BU Power Sys­tems tre­nut­no ima oko 195.000 rezerv­nih dije­lo­va na zalihama?

Zajedno, ovi rezervni dijelovi imaju ukupnu težinu od nešto manje od 160.000 kg - što je otprilike jednako težini  (more…)
Read More
Jeste li znali da …
17. December 2018

… je Per­kins ras­hlad­na teku­ći­na pro­du­lje­nog dje­lo­va­nja (ELC) nami­je­nje­na poseb­no vašem Per­kins moto­ru i tra­je naj­ma­nje dvos­tru­ko duže od konven­ci­onal­nih ras­hlad­nih sredstava?

U mogućnosti ste smanjiti troškove rashladnog sredstva do 50%. (more…)
Read More
Jeste li znali da …
9. October 2018

… Unu­tar moto­ra od 4,4 litre, u sva­kih 24 sata rada kroz pum­pu vode pro­đe 360.000 lita­ra vode?

To je jednako zapremnini pet kamiona s 40' prekomorskim kontejnerima. (more…)
Read More
Jeste li znali da …
18. July 2018

… tipič­ni grad ima 100 tona pra­ši­ne i sme­ća po kub­nom kilometru.

Svaki dio prašine i pijeska može oštetiti vaš motor. Pravi Perkins filter zraka zaustavlja 99,99% čestica, (more…)
Read More
Jeste li znali da …
13. November 2017

… su Per­kins moto­ri tes­ti­ra­ni za rad na tem­pe­ra­tu­ra­ma od ‑25 ° C do + 50 ° C?

Time se osigurava da svi rezervni dijelovi - poput startera i izmjenjivača - pouzdano rade čak i u ekstremno hladnim (more…)
Read More
BU Power Systems