BU Power Systems News

BU Power Sys­tems na saj­mu GaLa­Bau 2018

By 23. July 2018 No Comments

Od 12. do 15. ruj­na u Nür­n­ber­gu će se odr­ža­ti 23. izda­nje saj­ma GaLa­Bau. Sajam se sma­tra jed­nim od naj­važ­ni­jih europ­skih saj­mo­va vrtlar­stva i ure­đe­nja oko­li­ša. U ukup­no 13 izlož­be­nih dvo­ra­na i na otvo­re­nom pros­to­ru za demons­tra­ci­je raz­nih stro­je­va, sajam GaLa­Bau pri­ka­zu­je cije­li spek­tar pro­izvo­da i uslu­ga za pro­jek­ti­ra­nje, izgrad­nju i odr­ža­va­nje urba­nih, zele­nih i otvo­re­nih pros­to­ra.
Na ovo­go­diš­njem saj­mu BU Power Sys­tems, naj­ve­ći svjet­ski dis­tri­bu­ter Per­kin­sa, pred­sta­vit će selek­ci­ju Per­kins moto­ra u ras­po­nu sna­ge od 8,2 do 597 kW. To su kom­pak­t­ni Per­kins moto­ri sprem­ni za nado­la­ze­ću emi­si­ju stan­dar­da “Sta­ge V” u ras­po­nu sna­ge od 8,2 do 105 kW i ide­al­ni za upo­tre­bu u stro­je­vi­ma za vrtla­re­nje i ure­đe­nje oko­li­ša. Tako­đer će biti pri­ka­za­ne naj­no­vi­je digi­tal­ne ino­va­ci­je Per­kin­sa — Per­kins® Smart­Cap i Per­kins® My Engi­ne App. Nada­lje, posje­ti­te­lji štan­do­va ima­ju pri­li­ku da se infor­mi­ra­ju o boga­tom por­t­fe­lju uslu­ga Per­kins i BU Power Sys­tems. Posje­ti­te nas u dvo­ra­ni 7, štand 7–508.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!