Salgs- og leveringsbetingelser for BU Power Denmark ApS

01.01.2017

GENERELT:

Disse betingelser er gældende for alle tilbud, salg og ydelser, så længe ikke andet er aftalt og bekræftet skriftligt af os.

TILBUD:

Når intet andet er anført, er tilbud uforbindende med hensyn til priser og leveringstider og med forbehold for mellemsalg, fejl og forglemmelser.

PRISER:

Tilbudte priser er eksklusiv moms og eventuel andre pålagte afgifter. Priserne er baseret på gældende dagspriser ved ordrebekræftelsen samt de på leveringstidspunktet gældende terminskurser. Der forbeholdes ret til uden varsel at regulere priserne, såfremt der inden levering indtræffer ændringer i vort beregningsgrundlag.

ORDRER:

Ordrer til senere levering modtages kun med sædvanlig forbehold overfor krig, strejke, lockout, driftsforstyrrelser eller anden force majeure, som ligger uden for vor kontrol. Opgivne leveringstider søges så vidt muligt overholdt, men er uforbindende. Udgifter af sekundært art, f.eks. driftstab, afsavn etc. refunderes ikke. Ordrer til senere levering kan ikke annulleres, medmindre dette er skriftligt bekræftet af vort firma og kun mod betaling af de påløbne omkostninger; ændringer i leveringstid, priser eller lignende influerer ikke herpå.

LEVERING:

Hvor ikke andet er skriftligt aftalt, sker levering ab lager. Al forsendelse sker for købers regning og risiko. For forsinkelser, beskadigelser, bortkomst eller andre uregelmæssigheder under transporten påtages intet ansvar.

BETALING:

Fakturabeløbet forfalder til betaling netto kontant, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt. Er betalingen ikke rettidigt indgået, beregnes rente fra forfaldsdagen efter vor aktuelle rentesats. Fradrag vedrørende eventuelt ikke accepterede modkrav anerkendes ikke.

EJENDOMSRET:

Der forbeholdes i videst muligt omfang i henhold til lovhjemmel ejendomsret til leverede varer, indtil hele købesummen inklusiv eventuelle renter og omkostninger er betalt.

REKLAMATIONSRET:

Det er købers forpligtelse straks ved modtagelsen af en vare eller ydelse fra vort firma at kontrollere varen/ydelsen. Ønsker køber herefter at reklamere, skal dette ske skriftligt og indenfor 8 dage efter modtagelse/subsidiært 8 dage efter det tidspunkt, hvor fejlen er eller burde være konstateret af køber.

For leverede varer og ydelser ydes 12 måneders reklamationsret fra faktureringsdato for eventuelle fejl og mangler. Dette vil i almindelighed sige, at en vare, der af fabrikanten er anerkendt som mangelfuld eller defekt som følge af fejl i udførelse eller materiale, erstattes med tilsvarende del i fejlfri udførelse. Funktionssvigt som følge af normal slitage, forkert montering eller forkerte driftsbetingelser, er ikke omfattet af funktionsgarantien. For varer renoveret på eget værksted gælder, at de omhandlede varer i tilfælde af eventuelle fejl eller mangler gratis genrepareres eller ombyttes. Rejse-, diæt- og indkvarteringsomkostninger samt andre relaterede omkostninger i forbindelse med reklamationer, hvor BU Power Denmark ApS tilkaldes for undersøgelse af en eventuel defekt eller mangelfuld vare, er ikke omfattet af reklamationsretten og faktureres særskilt. Alternativt kan varen tilsendes vort værksted for undersøgelse.

Det er en betingelse for reklamationsretten:

  • at reklamationsrapport er korrekt udfyldt
  • at motorer installeres efter producentens retningslinier.
  • at motorer og andre dele behandles af fagfolk efter de i servicemanualerne beskrevne retningslinier.
  • at de i servicemanualerne anført serviceeftersyn er korrekt og rettidigt udført.
  • at produktions- og serienumre ikke er fjernet fra motorer og andre produkter.
  • at de dele, reklamation omfatter, omgående indsendes til undersøgelse i uændret stand.

Reklamationer modtages alene gennem den til hvem leverancen er faktureret og således ikke gennem trediemand. Ordrer modtages kun på grundlag af ovennævnte reklamationsret. Udgifter af sekundært art, f.eks. driftstab, afsavn etc. refunderes ikke.

Tilføjelser, ændringer og begrænsninger i reklamationsretten fra vore leverandører, i forhold til det her angivne, vil gå forud for det her skrevne, og dermed også gælde vore kunder.

– For arbejde udført med vort mobile boreværk kan udgifter til reklamationsbehandling ikke overstige den oprindeligt fakturerede sum. Udgifter derover faktureres kunden.

PRODUKTANSVAR:

For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæftes i det omfang, ansvar kan pålægges. For skade på fast ejendom eller løsøre påtages intet ansvar, så længe leverancen er i købers besiddelse. Der påtages i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

I det omfang der måtte blive pålagt produktansvar udover ovenstående afgrænsninger, er køber forpligtet til at inddække dette. Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne jævnfør dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom, samt lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler kravet.

FORSIKRINGSDÆKNING FOR BÅDE I FORBINDELSE MED REPARATION AF BÅDMOTORER OG AGGREGATER HERTIL:

Vi påtager os ikke risiko for skader på både henstående på land eller liggende i vand og ej heller skader på båden der sker under afprøvning.

Både der i forbindelse med motorreparation opbevares indendørs i vore bygninger er forsikret subsidiært mod brand, tyveri og vandskade.

Både i kommission er for sælgers risiko medmindre der er truffet anden særlig aftale.

RETURNERING:

Returnering kan kun ske franko efter forudgående aftale, med den sælger som har solgt varen.. Det forudsættes, at varen returneres inden for 8 dage fra varemodtagelse / fakturadato og at original emballagen er ubeskadiget og ubrudt. Elektriske dele tages ikke retur. Der beregnes et ekspeditionsgebyr på min. 20%, dog min. kr. 250,00. Varer med en nettopris under kr. 100,00 pr stk. tages ikke retur.

RETURNERING AF OMBYTTERDELE

Ved køb af nye ombytterdele, hvor der er pålagt et depositum, tages den defekte del retur indenfor 30 dage efter modtagelse af den nye del. For at være berettiget til at modtage det fulde depositum beløb retur, skal den defekte del være afrenset for olie og snavs, tømt for evt. brændstof, må ikke være adskilt, og skal sendes franko til vort lager. I modsat fald krediteres depositum ikke eller kun delvist.

SPECIELT VEDR. MOTORRENOVERING: Alle motor- og motorkomponenter, som tilsendes os for renovering, bør være omhyggeligt rensede og affedtede. Ethvert ansvar fra vor side er betinget af, at det med vor renovering forbundne videre arbejde hos reparatøren bliver udført af fagfolk. Enhver komponent, der indgår for renovering, bearbejdes individuelt og med større omhu på basis af indhøstede erfaringer og knowhow stillet til rådighed af vore leverandører, men med forbehold for eventuelle ændringer af tekniske data m.v. som ikke er kommet til vort kendskab.

ANSVAR FOR LEVERING AF DELE OG RENOVERING: I tilfælde af, at et i vor fabrik udført arbejde viser fejl i udførelsen, foretages gratis om reparation. En forudsætning er dog, at der tydeligt kan påvises fejl (f.eks. fejlagtig spillerum etc.).

For reservedele leveret af BU Power Denmark ApS gælder ovenstående funktionsgaranti og reklamationsret. Der påtages i intet tilfælde ansvar ud over, hvad ovenfor er anført, således ikke for demontering, montering, sekundære skaders opståen eller driftstab.

Ej heller påtages ansvar for motorer eller motorkomponenter, der bliver defekte under bearbejdning på grund af fabrikationsfejl, svejsning, forskudt kerne, revnedannelse eller lignende. Der påtages intet ansvar for komponenter i motorer, der er ændret til anden drivkraft end benzin og dieselolie, f.eks. gas. ventilsæderinge isættes med størst omhu, men uden ansvar. For reservedele, der medleveres af kunder, overtages intet ansvar, og delene bearbejdes og/eller tilpasses efter modtagne oplysninger eller efter bedste skøn.

Motorslitage eller skader, der skyldes forbehold udenfor vor kontrol, såsom mangelfuld smøring, mangelfuld rensning, overbelastning, forkert justering eller behandling, dækkes ikke under vort ansvar. Ved krumtaps slibning overtages intet ansvar for skader opstået på grund af stærkt nedslebne søler eller afslibning af hærdede søler.

Diesel krumtappe crack-prøves før slibning, og herved afsløres normalt eventuelle fejl, men der overtages intet ansvar for, at en crack prøvet aksel er fejlfri. Retning af krumtapaksler eller andre aksler udføres med omhu. Hvis retning af aksler skønnes nødvendig, rettes samme i special-apparatur, men uden ansvar i tilfælde af brud.

Aksler, der indleveres til SVEJSNING undersøges altid for skævhed og rettes om fornødent, idet kunden forudsættes indforstået hermed uden direkte ordre. Opretning udføres med største omhu, men uden ansvar for brud. Diesel-krumtappe crack-prøves for revner såvel før som efter svejsning, der kun foretages i forbindelse med afslibning på de pågældende søler. Der påtages intet ansvar i tilfælde af revner, der senere måtte opstå f.eks. hærderevner, spændingsrevner eller revner, der opstår fordi grundmaterialet, som følge af sin sammensætning, legerer sig med svejsematerialet på KNASTAKSLER, indleveret for slibning på knaster, undersøges altid for skævhed og rettes om nødvendigt, idet kunden forudsættes indforstået hermed uden direkte ordre. Opretningen udføres med største omhu, men uden ansvar for eventuelle brud. Af hensyn til korrekt afslibning af knasterne skal motortype, model og årgang altid oplyses ved indlevering.

SÆRLIGE BETINGELSER:

For forhold der falder uden for ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser, henvises til “Almindelige betingelser for levering af maskiner og andet mekanisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt indenfor disse lande”.

ÆNDRING AF SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER:

Der forbeholdes ret til uden nærmere advis, at foretage ændringer af ovenstående salgs og leveringsbetingelser. Ændringerne vil være gældende for vore ordrer efter ændringstidspunktet.