BU Power Systems Nyheder

Nyt kon­tor i Triveneto

By 14. december 2018 No Comments

Vi tager det rig­ti­ge skridt for vores kun­der i Italien 

Per­kins kun­der i hele Ita­li­en mod­ta­ger altid de høje­ste stan­dar­der for ser­vi­ce, råd­giv­ning og sup­port fra vores udpe­ge­de distri­butør i lan­det, BU Power Systems Italia.

Per­kins fort­sat­te suc­ces i Ita­li­en fører et sta­digt sti­gen­de antal kun­der gen­nem distri­butø­rens døre. For yder­li­ge­re at styr­ke vor evne til at imø­de­kom­me de for­skel­li­ge behov hos dis­se kun­der har BU Power Systems Ita­lia inve­ste­ret i en helt ny fili­al og innova­tions­pak­ket værk­sted i Mona­sti­er di Tre­viso, Veneto.

Den nye afde­ling erstat­ter virk­som­he­dens kon­tor i Meo­lo, Vene­to, som åbne­de for syv år siden. Som et vel­lyk­ket kapi­tel luk­ker, begyn­der et andet i Mona­sti­er di Treviso.

Den nye afde­ling har mere end 700 kva­drat­me­ter værk­sted, kom­plet med den nye­ste avan­ce­re­de tek­no­lo­gi til ved­li­ge­hol­del­se og repa­ra­tion af hele Per­kins motor pro­gram fra 8,2–597 kW (11–800 hk).

Omsorg for vores kunder

Vores ankomst i Mona­sti­er di Tre­viso brin­ger os tæt­te­re på kun­der­ne i en del af Ita­li­en, hvor Per­kins popu­la­ri­tet er fast etab­le­ret. Man­ge maski­ner i områ­det dri­ves af Per­kins moto­rer, og maski­ne­je­re vil nu have den kva­li­tet og pro­fes­sio­na­lis­me, som BU Power Systems Ita­lia til­by­der lige ved døren.

BU Power Systems Ita­lia har et nyt ope­ra­tio­nelt kon­tor i Mona­sti­er di Tre­viso, Vene­to, og har stær­ke fun­da­men­ter for at til­freds­stil­le kun­der­nes behov på tværs af hele spek­t­ret af motor­salg, efter­mar­keds­støt­te og leve­ring af reservedele.

Et halvt århund­re­de af succes

Per­kins-mær­ket i Ita­li­en er kom­met langt siden vi etab­le­re­de vores før­ste for­hand­ler i lan­det til­ba­ge i 1960’erne. Siden da er vores for­ret­ning ble­vet en etab­le­ret og respek­te­ret del af lan­dets land­brugs område.

BU Power Systems