BU Power Sys­tems zís­ká­vá cenu doda­va­te­le BOMAG

 

EIMA Digi­tal Pre­view ve dnech 11. — 15. lis­to­pa­du 2020

 

Infor­ma­ce o Coro­na­vi­ru (COVID-19)

 

Nová spo­leč­nost v Čes­ké republice

1 4
1 4

BU Power Sys­tems zprávy

BU Power Sys­tems News
2. lis­to­pa­du 2020

BU Power Sys­tems zís­ká­vá cenu doda­va­te­le BOMAG

Spo­leč­nost BOMAG je líd­rem na svě­to­vém trhu zhut­ňo­va­cích tech­no­lo­gií a výrob­cem stro­jů na zhut­ňo­vá­ní zemi­ny, asfal­tu a odpa­du. Kaž­do­roč­ně udě­lu­je cenu svým doda­va­te­lům za vyni­ka­jí­cí výkon a part­ner­ství. Jako kva­lit­ní výrob­ce kla­de spo­leč­nost nej­vyš­ší náro­ky na své vlast­ní výrob­ky. Proto… 
BU Power Sys­tems News
3. září 2020

EIMA Digi­tal Pre­view ve dnech 11. — 15. lis­to­pa­du 2020

Veletrh v Bolo­gni — jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších akcí v oblas­ti prů­mys­lu na svě­tě s téměř 2 000 výsta­vu­jí­cí­mi spo­leč­nost­mi a cel­kem 320 000 návštěv­ní­ky v posled­ním ter­mí­nu — se v obdo­bí od 11. do 15. lis­to­pa­du 2020 pro­mě­ní v digi­tál­ní veletrh.… 
BU Power Sys­tems News
11. břez­na 2020

Infor­ma­ce o Coro­na­vi­ru (COVID-19)

Jsme vám stá­le k dis­po­zi­ci. Coro­na­vi­rus se šíří již ve všech evrop­ských zemích a má dopad rov­něž na naši eko­no­mi­ku. I přes obtíž­nou situ­a­ci spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems pokra­ču­jí ve svých obchod­ních akti­vi­tách a naši zaměst­nan­ci se rea­gu­jí na dotazy… 
BU Power Sys­tems News
1. led­na 2020

Nová spo­leč­nost v Čes­ké republice

K 1. led­nu 2020 BU Power Sys­tems s.r.o. pře­bí­rá čin­nost spo­leč­nos­ti BEL, spol. s.r.o., a je nádá­le odpo­věd­ná za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis die­se­lo­vých a ply­no­vých moto­rů Per­kins a lod­ních moto­rů Per­kins pro Čes­kou repub­li­ku. „Práv­nic­ká oso­ba zůstá­vá stej­ná a… 
BU Power Sys­tems News
20. lis­to­pa­du 2019

Agri­tech­ni­ca 2019 — nové motory

Agri­tech­ni­ca 2019 — nové trak­to­ro­vé moto­ry pro země­děl­ský trh a ino­va­tiv­ní hyb­rid­ní tech­no­lo­gie. Agri­tech­ni­ca — před­ní svě­to­vý veletrh země­děl­ské tech­ni­ky zavřel své dve­ře. Se 450 000 návštěv­ní­ky ze 152 zemí a 2 820 vysta­vo­va­te­lů z 53 zemí byl Agri­tech­ni­ca 2019… 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …

Vědě­li jste, že …?

Vědě­li jste, že …?
8. dub­na 2021

… udr­ži­tel­nost je základ­ní hod­no­tou spo­leč­nos­ti Perkins?

Udr­ži­tel­ná výro­ba je efek­tiv­ní výro­ba — a účin­nost je dob­rá pro zis­ko­vost. Per­kins pod­po­ru­je udr­ži­tel­né změ­ny pro­střed­nic­tvím pokro­či­lých pro­ce­sů a ino­va­cí pro­duk­tů a zava­zu­je se k udr­ži­tel­ným výrob­ním pro­ce­sům, kte­ré mini­ma­li­zu­jí spo­tře­bu ener­gie i pro­duk­ci odpa­du. Nej­no­věj­ší moto­ry Per­kins EU… 
Vědě­li jste, že …?
9. lis­to­pa­du 2020

… Per­kins tes­tu­je funk­ci všech náhrad­ních dílů v simu­lo­va­né nad­moř­ské výš­ce 4 500 met­rů nad mořem?

To je nad­moř­ská výš­ka srov­na­tel­ná s vrcho­lem Mont Blanc, kte­rý je s výš­kou 4 810 met­rů nej­vyš­ší horou v Alpách a EU. Náhrad­ní díly Per­kins jsou také tes­to­vá­ny na odol­nost vůči kolísá­ní tep­lo­ty. Je tomu tak pro­to, že mno­ho motorů… 
Vědě­li jste, že …?
4. září 2020

… kom­pres­ní tlak vál­ce v moto­ru Per­kins je asi 30–35 barů?

To odpo­ví­dá při­bliž­ně tla­ku v hloub­ce 300 m. Tak­že jsme již v oblas­ti moře bez den­ní­ho svět­la  — tak­zva­ném hlu­bo­kém moři. Všech­ny moto­ry Per­kins jsou vyso­ce kva­lit­ní kon­struk­ce a díky roz­sáh­lé­mu tes­to­vá­ní také dob­ře fun­gu­jí za nároč­ných pod­mí­nek. Ten­to příklad… 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …