10 let spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems v Itálii

 

BU Power Sys­tems zís­ká­vá cenu doda­va­te­le BOMAG

 

EIMA Digi­tal Pre­view ve dnech 11. — 15. lis­to­pa­du 2020

 

Infor­ma­ce o Coro­na­vi­ru (COVID-19)

1 4
1 4

BU Power Sys­tems zprávy

BU Power Sys­tems News
28. červ­na 2021

10 let spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems v Itálii

V roce 2021 sla­ví­me v Itá­lii 10. výro­čí. Od břez­na 2011 je BU Power Sys­tems Ita­ly výhrad­ním dis­tri­bu­to­rem spo­leč­nos­ti Per­kins v Itá­lii. Na třech mís­tech, včet­ně Giro­ni­co (poblíž Como), poboč­ky Monastier di Tre­vi­so (poblíž Bená­tek) a poboč­ky Imo­la, nabí­zí­me kompletní… 
BU Power Sys­tems News
2. lis­to­pa­du 2020

BU Power Sys­tems zís­ká­vá cenu doda­va­te­le BOMAG

Spo­leč­nost BOMAG je líd­rem na svě­to­vém trhu zhut­ňo­va­cích tech­no­lo­gií a výrob­cem stro­jů na zhut­ňo­vá­ní zemi­ny, asfal­tu a odpa­du. Kaž­do­roč­ně udě­lu­je cenu svým doda­va­te­lům za vyni­ka­jí­cí výkon a part­ner­ství. Jako kva­lit­ní výrob­ce kla­de spo­leč­nost nej­vyš­ší náro­ky na své vlast­ní výrob­ky. Proto… 
BU Power Sys­tems News
3. září 2020

EIMA Digi­tal Pre­view ve dnech 11. — 15. lis­to­pa­du 2020

Veletrh v Bolo­gni — jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších akcí v oblas­ti prů­mys­lu na svě­tě s téměř 2 000 výsta­vu­jí­cí­mi spo­leč­nost­mi a cel­kem 320 000 návštěv­ní­ky v posled­ním ter­mí­nu — se v obdo­bí od 11. do 15. lis­to­pa­du 2020 pro­mě­ní v digi­tál­ní veletrh.… 
BU Power Sys­tems News
11. břez­na 2020

Infor­ma­ce o Coro­na­vi­ru (COVID-19)

Jsme vám stá­le k dis­po­zi­ci. Coro­na­vi­rus se šíří již ve všech evrop­ských zemích a má dopad rov­něž na naši eko­no­mi­ku. I přes obtíž­nou situ­a­ci spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems pokra­ču­jí ve svých obchod­ních akti­vi­tách a naši zaměst­nan­ci se rea­gu­jí na dotazy… 
BU Power Sys­tems News
1. led­na 2020

Nová spo­leč­nost v Čes­ké republice

K 1. led­nu 2020 BU Power Sys­tems s.r.o. pře­bí­rá čin­nost spo­leč­nos­ti BEL, spol. s.r.o., a je nádá­le odpo­věd­ná za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis die­se­lo­vých a ply­no­vých moto­rů Per­kins a lod­ních moto­rů Per­kins pro Čes­kou repub­li­ku. „Práv­nic­ká oso­ba zůstá­vá stej­ná a… 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …

Vědě­li jste, že …?

Vědě­li jste, že …?
9. lis­to­pa­du 2020

… Per­kins tes­tu­je funk­ci všech náhrad­ních dílů v simu­lo­va­né nad­moř­ské výš­ce 4 500 met­rů nad mořem?

To je nad­moř­ská výš­ka srov­na­tel­ná s vrcho­lem Mont Blanc, kte­rý je s výš­kou 4 810 met­rů nej­vyš­ší horou v Alpách a EU. Náhrad­ní díly Per­kins jsou také tes­to­vá­ny na odol­nost vůči kolísá­ní tep­lo­ty. Je tomu tak pro­to, že mno­ho motorů… 
Vědě­li jste, že …?
4. září 2020

… kom­pres­ní tlak vál­ce v moto­ru Per­kins je asi 30–35 barů?

To odpo­ví­dá při­bliž­ně tla­ku v hloub­ce 300 m. Tak­že jsme již v oblas­ti moře bez den­ní­ho svět­la  — tak­zva­ném hlu­bo­kém moři. Všech­ny moto­ry Per­kins jsou vyso­ce kva­lit­ní kon­struk­ce a díky roz­sáh­lé­mu tes­to­vá­ní také dob­ře fun­gu­jí za nároč­ných pod­mí­nek. Ten­to příklad… 
Vědě­li jste, že …?
29. čer­ven­ce 2020

… tep­lo­ta výfu­ko­vých ply­nů moto­ru Per­kins® 854 je kolem 700 ° C?

To je tep­lo­ta, při kte­ré láva vytrysk­ne ze sop­ky. (Pokra­čo­vá­ní textu…) 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …